Wyświetlacz domyślny po automatycznym zresetowaniu

Można ustawić, czy ekran domyślny dla [Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu] w [Właściwości] ma być wyświetlany podczas rozruchu po uruchomieniu się trybu Automatycznego resetowania.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Zegar/Oszczędzanie Energii] → [Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.].
3.
Określ poniższe ustawienia → naciśnij na [OK].
Poniżej pokazane są szczegóły dotyczące każdej pozycji:
[Początkowa Funkcja]:
Ekran ustawiony dla [Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu] jest wyświetlany wyłącznie po uruchomieniu się trybu automatycznego resetowania.
[Wybrana Funkcja]:
Ekran ustawiony dla [Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu] nie jest wyświetlany po uruchomieniu się trybu automatycznego resetowania.
Przykład:Jeżeli ustawiono [Kopiowanie] dla [Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu]
If [Początkowa Funkcja] i maszyna znajduje się w spoczynku przez pewien czas, po pracy na ekranie [Dos. do zapisa. plików] inicjowany jest tryb Automatycznego resetowania maszyny i wyświetlacz powraca do ekranu domyślnego dla funkcji [Kopiowanie].
Jeżeli ustawiono [Wybrana Funkcja] i maszyna znajduje się w spoczynku przez pewien czas, po pracy na ekranie [Dos. do zapisa. plików] inicjowany jest tryb Automatycznego resetowania maszyny i wyświetlacz powraca do ekranu domyślnego dla funkcji [Dos. do zapisa. plików].

UWAGA
Można zaprogramować czas, po którym tryb Automatyczne resetowanie zostanie uruchomiony.(Patrz "Czas automatycznego resetowania.")
52XY-073