Korzystanie z odbiorców zadań wysyłania

Odbiorca, który był już wykorzystywany do zadań Wysyłania/Wysyłania faksu może zostać wybrany z poziomu rejestru zadania.Tryb ten jest szczególnie przydatny podczas określania znanego odbiorcy dla nowego zadania lub rejestracji odbiorcy w liście adresowej lub pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij na [Zadanie] → [Rejestr zadania] → wybierz [Wyślij] lub [Wysyłanie (Faks)] z rozwijalnej listy.
3.
Wybierz zadanie, które chcesz wysłać do danego odbiorcy → wybierz żądaną operację.
Można wybrać jedną z poniższych czynności.
[Wprow. jako odb. wysył.]:
Wyświetla ekran, na którym adres wybranego zadania został wprowadzony.Sprawdź adres → naciśnij na [OK], aby wyświetlić ekran Wysyłania.
[Zarejestruj Odbiorców]:
Rejestruje wybrane zadanie, jako odbiorcę.Wybierz [Książka adresowa] lub [Wyb. jednoprzyciskowe], aby wyświetlić ekran Ustawienia/rejestracja.(Patrz "Rejestracja odbiorców" lub " Rejestrowanie klawiszy wybierania jednoprzyciskowego.") Jeżeli ustawiono [Hasło Książki Adresowej] w [Ustaw Odbiorcę] (Ustawienia/rejestracja), pojawia się ekran informujący o konieczności wprowadzenia hasła.(Patrz "Ustawianie książki adresowej.")
4.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-1FR