Sortera utskrifter

Du kan välja läge för efterbehandling för att sortera utskrifter på olika sätt, efter sidor eller utskriftssatser.
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
Som ett exempel förklaras i det här avsnittet proceduren för att skriva ut filer som har lagrats i en brevlåda.
VIKTIGT!
Det här läget kan endast användas för utskrift av en fil som är lagrad i en brevlåda eller en PDF-fil.
Om du väljer High Capacity Stacker-H som utmatningsdestination kan det här läget kan bara användas för utskrift av en fil som är lagrad i en brevlåda.
Lägena Sadelhäftning och Falsning kan endast användas för utskrift av en fil som är lagrad i en brevlåda.
Tänk på att ange korrekt papperstyp. Om den angivna papperstypen är felaktig kan bildkvaliteten försämras. Dessutom kan fixeringsenheten bli smutsig, papperet kan fastna och utrustningen kan gå sönder.
Lägen för efterbehandling kan inte ställas in om du väljer eget format, kuvert, overheadfilm/klar film, vellum eller etiketter.

Välj läge för efterbehandling

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Efterbehandling] → [Ändra utskrinställningar].
Om du vill byta papperskälla, se "Pappersval."
4.
Välj utmatningsdestination → tryck på [Nästa].
Den här skärmen visas bara om både efterbehandlaren och High Capacity Stacker-H har monterats.
Om skärmen inte visas, fortsätt till steg 5.
Om du väljer [Efterbehandlare], fortsätt till steg 5.
Om du väljer [Stacker], välj utmatningsdestination i listrutan.
Obs!
Om du väljer [Stacker], kan du ändra utmatningsdestination för alla jobb till antingen [Avläggningsområde] eller [Utmatningsfack].
5.
Ange önskat läge för efterbehandling.
Om utmatningsdestination har satts till efterbehandlaren
Om utmatningsdestinationen har satts till avläggningsområdet för stackern
Välj [Sortera (Sidordning)], [Gruppera (Samma sid.)] eller [Häfta].
Sidordning (Sortera):
Samma sida (Gruppera):
Sidordning (Häfta):
Sidordning (Sortera):
När du gör flera kopior av en fil kan du sortera utskrifterna separat.
Exempel: Tre utskrifter av varje sida sorterade i sidordning
Tryck på [OK] → [Sortera (Sidordning)].
Samma sida (Gruppera):
När du gör flera kopior av en fil kan du gruppera varje sida tillsammans.
Exempel: Tre utskrifter av varje sida grupperade efter sida
Tryck på [OK] → [Gruppera (Samma sid.)].
Sidordning (Häfta):
När du gör flera kopior av en fil kan du häfta utskrifterna separat.
Om du väljer [Hörn]:
Häftar utskrifterna på en plats.
Om du väljer [Dubbelt]:
Häftar utskriften på två platser, på vänster eller höger sida.
Om du väljer [Sadelhäftning]:
Häftar utskriften på två ställen längs sadelhäftningspositionen.
Om du väljer [Utan häftning (Max. 5 sidor)]:
Du kan använda falsning för att binda ihop papperen utan att använda häftklamrar. Detta hjälper när du vill spara klamrar eller tillfälligt binda pappret så att du enkelt kan dra av pappret genom att gnugga på den veckade delen.
Tryck på [Nästa] → [Häfta].
Välj typ och position för häftning → tryck på [OK].
Om du väljer [Sadelhäftning] kan du ange följande inställningar:
Välja papper
Tryck på [Ändra] för <Välj papper> → välj papperskälla → tryck på [OK].
Trimma kanterna på häftet
Om både Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A har monterats på Booklet Finisher-W PRO:
Tryck på [Trimma] → välj [Ange enligt efterbeh.format] eller [Ange efter trimbredd] → välj [Vertikal trimning] eller [3-vägstrimning] → ange önskat efterbehandlingsformat eller önskad trimbredd → tryck på [OK] → [OK].
Om endast Booklet Trimmer-F har monterats på Booklet Finisher-W PRO:
Tryck på [Trimma].
Justera trimpositionen
Om både Booklet Trimmer-F ochTwo-Knife Booklet Trimmer-A har monterats på Booklet Finisher-W PRO:
Tryck på [Trimma] → [Justera trimposition] → justera trimpositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK] → [OK].
Om endast Booklet Trimmer-F har monterats på Booklet Finisher-W PRO:
Tryck på [Justera] → [Justera trim bredd] → ange trimbredd → tryck på [OK] → [Stäng].
Justera sadeltrycket
Tryck på [Sadelpress] → justera sadeltrycket → tryck på [OK].
Lägga till ett omslag
Tryck på [Lägg till omslag] → för att välja att skriva ut på omslaget → tryck på [OK].
Om du matar omslagspapper från Document Insertion Unit-N, väljer du [Lämna tom].
Justera sadelhäftningspositionen
Om både Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A har monterats på Booklet Finisher-W PRO:
Tryck på [Ändra placer. falsn./häftn.] → välj pappersformat → justera sadelhäftningspositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK] → [Stäng].
Om endast Booklet Trimmer-F har monterats på Booklet Finisher-W PRO:
Tryck på [Justera] → [Ändra placer. falsn./häftn.] → välj pappersformat → justera sadelhäftningspositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK] → [Stäng].
När Booklet Finisher-AC har monterats:
Tryck på [Ändra placer. falsn./häftn.] → välj pappersformat → justera sadelhäftningspositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK] → [OK].
VIKTIGT!
Papperet som används till omslaget måste ha samma format som övriga sidor.
Om du laddar förtryckt papper att använda som omslagssida i iläggsenheten, måste du fylla på det med utskriftssidan uppåt.
I det följande framgår vilka pappersvikter du kan använda om Booklet Finisher-W PRO har monterats.
För omslagssidan och huvuddokumentet: 52 g/m2 till 300 g/m2 (14 lb arkivpapper till 110 lb omslag)
I det följande framgår vilka pappersvikter du kan använda om Booklet Finisher-AC har monterats.
För huvuddokumentet: 52 g/m2 till 220 g/m2 (14 lb arkivpapper till 80 lb omslag)
För omslagssidan: 52 g/m2 till 256 g/m2 (14 lb arkiv till 140 lb index)
Läget [Sadelhäftning] kan endast anges om 2-sidig utskrift är inställt.
Precisionen i vikningen med läget Sadelhäfta kan variera beroende på papperstyp och antal ark.
Trimläget kan ställas in om Booklet Trimmer-F eller Two-Knife Booklet Trimmer-A har monterats på Booklet Finisher-W PRO.

Övriga lägen som är kompatibla med efterbehandling

Hålslagning

Utskrifterna hålslås med två eller fler hål. Du kan också välja positionen på hålslagshålen (vänster/höger).
Obs!
Antalet hål som kan göras beror på vilken hålslagsenhet som finns på efterbehandlaren.

Falsa

Utskriften beskrivs nedan.
Z-vikning
Maskinen z-falsar A3- eller A4R-papper till A4- respektive A5-format.
VIKTIGT!
Om du aktiverar läget Z-vikning tillsammans med läget Häfta och fler än 10 ark ska Z-vikas, sorteras utskrifterna utan att häftas.
C-vikning
A4R-papper falsas tre gånger i en C-vikning.
VIKTIGT!
Om du vill att den utskrivna sidan ska falsas inåt, väljer du [Upp (omvänd ordn.följd)] för [Framsida upp/framsida ned].
Mittvikning
Maskinen viker A4R i A5-format.
Dragspels-Z-vikning
A4R-papperet falsas utåt tre gånger.
VIKTIGT!
Om du vill att den utskrivna sidan ska falsas inåt, väljer du [Upp (omvänd ordn.följd)] för [Framsida upp/framsida ned].
Sadelfalsning
Om Booklet Finisher-W PRO har monterats kan maximalt fem ark sadelfalsas tillsammans och matas ut.
Om Booklet Finisher-AC har monterats sadelfalsas 1 till 3 ark åt gången och matas sedan ut.
VIKTIGT!
Läget Sadelhäftning kan endast anges om 2-sidig utskrift är inställt.
Om Booklet Finisher-W PRO har monterats kan följande pappersformat sadelfalsas: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, B4, A4R, 13" x 19", 12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", LGL, LTRR eller eget format (210 mm x 279,4 mm till 330,2 mm x 487,7 mm (8 1/4" x 11" till 13" x 19 1/4"))
Om Booklet Finisher-AC har monterats kan följande pappersformat sadelfalsas: A3, B4, A4R, 12" x 18" (305 mm x 457 mm), 11" x 17" (279 x 432 mm), LGL, LTRR, eller eget format (8 1/4" x 11" till 12" x 18" (210 mm x 279,4 mm till 304,8 mm x 457,2 mm))
Dubbel parallell vikning
A4R-papperet falsas utåt 4 gånger.
Obs!
Om du vill att den utskrivna sidan ska falsas inåt, väljer du [Upp (omvänd ordn.följd)] för [Framsida upp/framsida ned].

Rotera 90 grader

Om utskrifterna har samma format sorteras arken automatiskt i buntar i sidordning. Dessa satser skrivs ut i växlande riktning enligt följande:
VIKTIGT!
Du kan bara ange [Rotera 90 grader] i följande fall:
Om pappersformatet är inställt på [Auto] på skärmen Val av pappersformat
Om pappersformat kompatibelt med Rotera 90 grader fylls på i både horisontell och vertikal riktning
Om [På/av för automatiskt papperslådval] för den valda papperskällan har satts till På (Se "Aktivera automatiskt val av papperslåda.")
Om det inte finns något papper som kan roteras, sorteras utskrifterna utan att roteras.

Förskjut

Om du anger [Förskjut] kan du ange hur många utskriftssatser som ska förskjutas. Utskrifterna förskjuts något från varandra i höjdled i utmatningsfacket enligt följande:

Framsida upp/framsida ned

Du kan ange om de utskrivna sidorna ska matas ut med framsidan nedåt eller uppåt genom att trycka på [Framsida upp/framsida ned] och välja något av följande:
[Auto]:
Om du skriver ut på ett enkelsidigt original, matas arken ut med framsidan uppåt. I annat fall matas de ut med framsidan ned.
[Framsida nedåt (normal följd)]:
Utskrivna ark matas alltid ut med framsidan ned.
[Framsida uppåt (omvänd ordning)]:
Utskrivna ark matas alltid ut med framsidan upp.

Trimma

Om både Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A har monterats:
Maskinen trimmar framkanterna och över-/nederkanten på utskrifterna i läget sadelhäftning.
Om endast Booklet Trimmer-F har monterats:
Maskinen trimmar framkanterna på utskrifterna i läget Sadelhäftning.
VIKTIGT!
Du kan använda [Trimma] bara om du väljer [Sadelhäftning].
Obs!
Om både Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A har monterats kan du välja framkantstrimning individuellt.

Sadelpress

I det här läget kan du komprimera en sadelhäftad häftesrygg.
VIKTIGT!
Läget Sadelpress väljs automatiskt när du väljer [Sadelhäftning].
Obs!
För att försäkra dig om att inställningen för [Sadelpress] fungerar måste du sadelhäfta fler än nio pappersark (inklusive omslagsark).

Ange antal kopior som ska staplas

Du kan ange antalet kopior som ska buntas i stackern.
VIKTIGT!
Du kan bara ställa in [Ange antal kopiestackar] om du väljer [Avläggningsområde] för <Utmatningsmottagare stacker>.

Efterbehandlingsfunktioner tillgängliga med varje tillvalsenhet

: Tillgängligt
-: Ej tillgängligt
Valfri enhet
Sortera (Sidordning)
Gruppera (Samma sid.)
Förskjut
Rotera 90 grader
Häfta
Hålslagning
Hålslagning (flera hål)
Hörn
Dubbelt
Sadelhäftning
Utan häftning (Max. 5 sidor)
Inget
-
-
-
-
-
-
-
Copy Tray-R
-
-
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO och hålslagsenhet
*1
-
-
-
*1
-
Staple Finisher-W PRO och Multi Function Professional Puncher-B
*1
-
-
-
*1
*1
Staple Finisher-W PRO och Paper Folding Unit-J
-
-
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO
-
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO och hålslagsenhet
*1
-
-
*1
-
Booklet Finisher-W PRO och Multi Function Professional Puncher-B
*1
-
-
*1
*1
Booklet Finisher-W PRO och Paper Folding Unit-J
-
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO och Booklet Trimmer-F
-
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO, Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A
-
-
-
-
High Capacity Stacker-H
*2
-
-
-
-
-
-
-
Staple Finisher-AC
-
-
-
-
-
Staple Finisher-AC och hålslagare
-
-
-
-
Booklet Finisher-AC
-
-
-
-
Booklet Finisher-AC och hålslagare
-
-
-
Valfri enhet
Falsning
Trimma
Framsida upp/framsida ned
Sadelpress
Sadelfalsn.
Z-falsning, C-falsning, Mittfalsning, Dragspels-Z-falsning, Dubbel parallell fals
Framkant på häfte
Över-/nederkant på häfte
Inget
-
-
-
-
-
Copy Tray-R
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO och hålslagsenhet
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO och Multi Function Professional Puncher-B
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO och Paper Folding Unit-J
-
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO och hålslagsenhet
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO och Multi Function Professional Puncher-B
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO och Paper Folding Unit-J
-
-
Booklet Finisher-W PRO och Booklet Trimmer-F
-
-
Booklet Finisher-W PRO, Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A
High Capacity Stacker-H
-
-
-
-
-
Staple Finisher-AC
-
-
-
-
-
Staple Finisher-AC och hålslagare
-
-
-
-
-
Booklet Finisher-AC
-
-
-
-
Booklet Finisher-AC och hålslagare
-
-
-
-
*1 När du använder egna pappersformat och både hålslagningsläget och offsetläget har ställts in kan papperskanten vikas eller skrynklas. I så fall sätter du läget Offset till "Av".
*2 Det här läget är bara tillgängligt om du har satt utmatningsdestinationen till [Avläggningsområde] för stackern.

Maximalt antal ark som kan häftas

Hur många ark som kan häftas varierar beroende på papperets format.
När Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO har monterats
Pappersformat
Hörn
Dubbelt
Sadelhäftning*
330 x 483 mm
-
-
25 ark
305 x 457 mm
-
-
25 ark
SRA3
-
-
25 ark
A3
50 ark
50 ark
25 ark
A4R
50 ark
50 ark
25 ark
A4
100 ark
100 ark
-
A5R
-
-
-
A5
-
-
-
* Du kan endast ange Sadelhäftning om Booklet Finisher-W PRO har monterats.
När Staple Finisher-AC eller Booklet Finisher-AC har monterats
Pappersformat
Hörn
Dubbelt
Sadelhäftning*
305 x 457 mm (12" x 18")
-
-
16 ark
SRA3 (12 5/8" x 17 11/16")
-
-
-
A3
30 ark
30 ark
20 ark
B4
30 ark
30 ark
20 ark
A4R
30 ark
30 ark
20 ark
A4
65 ark
65 ark
-
B5R
-
-
-
B5
65 ark
65 ark
-
A5R
-
-
-
A5
-
-
-
11" x 17"
30 ark
30 ark
16 ark
LGL
30 ark
30 ark
16 ark
LTRR
30 ark
30 ark
16 ark
LTR
65 ark
65 ark
-
EXEC
65 ark
65 ark
-
STMTR
-
-
-
STMT
-
-
-
* Du kan endast ange Sadelhäftning om Booklet Finisher-AC har monterats.
Obs!
För information om originalriktning och pappersriktning vid häftning, se "Förhållande mellan originalets riktning och papperets riktning."

VIKTIGT!
Om du aktiverar läget Häfta, Hålslagning eller Z-falsning, matas den utskrivna sidan alltid ut nedåt.
Obs!
För information om tillvalsprodukter, se:
Om [Efterbehandling] inte har angetts är inställningarna desamma som när [Gruppera (Samma sid.)] har angetts.
Du kan visa detaljerad information om det valda papperet genom att trycka på [Detaljer].
52YS-17S