Sidnumrering

I det här läget kan du skriva ut sidnummer, nummer med streck och kapitelnummer osv på utskrifter.
VIKTIGT!
Det här läget kan endast användas för utskrift av en fil som är lagrad i en brevlåda.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskrinställningar].
4.
Tryck på [Sidnumrering] → [Alternativ].
5.
Välj typ av sidnummer.
6.
Ange bildens riktning och utskriftsplacering.
Riktning:
[Stående bild]:
Skriver ut en bild upprätt på papperet.
[Liggande bild]:
Skriver ut bilden sidledes på papperet.
Stående bild
Liggande bild
Obs!
Om du anger två av [Kopiesatsnumrering], [Vattenstämpel] eller [Utskriftsdatum] för att skriva ut på samma position, visas ett bekräftelsemeddelande när du trycker på .
Du kan trycka på [Ange detaljer] för att justera utskriftspositionen och ange utskriftspositionen för baksidan vid tvåsidig utskrift.
För att justera utskriftspositionen, tryck på [X] eller [Y] → justera utskriftspositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK].
För att ange utskriftspositionen för baksidan när du utför dubbelsidig utskrift, välj [Tvärtom mot framsida] eller [Samma som framsida] → tryck på [OK].
7.
Ange utskriftsinställningarna för sidnummer.
Tryck på listrutan <Färg> → välj färg på sidnumren.
Tryck på listrutan <Format> → välj storlek på sidnumren.
Skriv startnumret med - (siffertangenterna).
8.
För att ange detaljerade utskriftsinställningar, tryck på [Ange detaljer].
Fortsätt med steg 9 om du inte vill ange andra inställningar.
Så här anger du hur många siffror som ska skrivas ut:
Lägga till text:
Räkna infogade ark:
Så här anger du hur många siffror som ska skrivas ut:
Tryck på [Antal siffror].
Tryck på [-] eller [+] för att ange antalet siffror som ska visas → tryck på [OK] → [OK].
Obs!
Du kan ange mellan '2' och '5' siffror.
Exempel:
Om sidnumret är 10 och antalet siffror är 2: 10 → 10
Om sidnumret är 10 och antalet siffror är 5: 10 → 00010
Om det angivna antalet siffror är mindre än antalet siffror i det aktuella sidnumret, blir inställningen ogiltig.
Lägga till text:
Tryck på [Lägg till tecken].
Tryck på [Ange].
Skriv texten → tryck på [OK].
Du kan också välja text som har registrerats i [Registrera tecken f/sidnumr./vattenstämpel]. (Se "Registrera/Redigera/Ta bort användardefinierad text till sidnumrering och vattenstämplar.")
Välj placering för den test som ska läggas till → tryck på [OK] → [OK].
Räkna infogade ark:
Tryck på [Infogade ark].
Tryck på [Antal] → [OK] → [OK].
Räknar alla inlägg, kapitelsidor och bakre omslag som infogats efter den första sidan. Däremot skrivs kapitelnummer och sidnummer bara ut på huvuddokumentets sidor.
Om du trycker på [Räkna inte] räknar inte maskinen några blad, kapitelsidor eller bakre omslag som infogats efter den första sidan. Kapitelnummer och sidnummer skrivs bara ut på huvuddokumentets sidor.
9.
Tryck på [Stäng] → [OK].

VIKTIGT!
Utskriftsprestanda kanske inte blir optimala, beroende på filens innehåll och kombinationen av inställningar.
Om du använder [Sidnumrering] med [Lägg till omslag], [Infoga ark] eller [Skiljeark], skrivs inte siffror ut på de infogade sidorna.
Obs!
Läget Placera bild kan inte användas tillsammans med bilder som har upplösningar lägre än 600 x 600 dpi.
Om du väljer [Med kapitelnummer] i kombination med läget Iläggsblad eller Skiljeark, räknas kapitelnumren på följande sätt:
Efter infogning av varje kapitelsida
Efter varje arkinförande förts in
52YS-186