Reservera jobb

Du kan reservera utskriftsjobb även när maskinen skriver ut eller väntar på att bearbeta ett jobb.
Som ett exempel förklaras i det här avsnittet proceduren för att skriva ut filer som har lagrats i brevlådan.
Du kan reservera utskrift i följande fall:

Medan maskinen väntar

Du kan ange utskriftsinställningar medan maskinen är i vänteläge. Detta kan vara direkt efter att du slagit på maskinen eller efter att du rensat ett pappersstopp. Utskriften startar automatiskt när maskinen är klar.

Under pågående utskrift

Du kan ange utskriftsinställningar för ett nytt jobb medan maskinen skriver ut. Utskriften startar när det pågående jobbet är klart.
Obs!
Du kan reservera utskrift medan maskinen är satt i väntläge i följande situationer:
Från det att maskinen startas till det att den är klar att skriva ut
Efter att du rensat ett pappersstopp
Direkt efter att stängt en lucka på huvudenheten eller en tillvalsenhet, t.ex. en efterbehandlare

Arbetsgång för reserverad utskrift

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
Om det popup-fönster visas som indikerar att maskinen skriver ut eller väntar på att skriva ut, trycker du på [Stäng].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Starta utskrift].
Om du vill ändra utskriftsinställningarna, ange önskade utskriftsinställningar → tryck på [Starta utskrift].
Om du reserverar ett utskriftsjobb medan maskinen skriver ut, påbörjas utskrift så snart de aktuella jobbet har slutförts. Om du överskrider det maximala antalet jobb som kan reserveras följer du meddelandet som visas för att utföra åtgärden igen.

Reservera ett utskriftsjobb med Stack Bypass-C

Du kan reservera vilken papperstyp som ska användas i Stack Bypass-C vid utskrift av en serie jobb med Stack Bypass-C i turordning.
Exempel: Du kan reservera A4-papper för användning i Stack Bypass-C vid användning av A3-papper i Stack Bypass-C för utskrift av det aktuella jobbet.
1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
Om det popup-fönster visas som indikerar att maskinen skriver ut eller väntar på att skriva ut, trycker du på [Stäng].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Välj papper] → [Ändra utskrinställningar].
4.
Tryck på [Ändra papper i UNI-fack].
Om du inte reserverar något jobb visas skärmen Ändra papper i universalfack när det är papper påfyllt i Stack Bypass-C. (Se "Fylla på papper i Stack Bypass-C.")
5.
Välj önskad papperstyp och önskat pappersformat.
Om önskad papperstyp inte visas på skärmen Pappersval, tryck på [Detalj. inställn.] och välj önskad papperstyp i skärmen Detaljerade inställningar.
Om du vill skriva ut på baksidan av ett ark som redan skrivits ut trycker du på [Sida 2 av 2-sidig sida].
VIKTIGT!
Tänk på att ange korrekt papperstyp. Om den angivna papperstypen är felaktig kan bildkvaliteten försämras. Dessutom kan fixeringsenheten bli smutsig, papperet kan fastna och utrustningen kan gå sönder.
Obs!
Du kan registrera papperstyper som inte visas i listan över detaljerade inställningar i <Ändra papper för universalfack: Papperstyp>. Information om hur man lagrar papperstypen finns i "Registrera egna papperstyper."
Om fler än ett reserverat jobb väntar på att skrivas ut, visas bara det pappersformat/den papperstyp som angetts sist för den reserverade utskriften i skärmen Pappersval.
Om [Standardalternativ för universalfack] har satts till "På" i [Preferenser] (Inställningar/Registrering), visas även de lagrade standardvärdena. (Se "Registrera standardalternativ för universalfack.")
Välja ett standardpappersformat:
Välja papper med eget format:
Välja ett kuvert:
Välja ett standardpappersformat:
Välj papperstyp → tryck på [Nästa].
Välj pappersformat → tryck på [OK].
Obs!
Overheadfilm] kan bara väljas om [A4] har valts som pappersformat.
Välja papper med eget format:
Välj papperstyp → tryck på [Nästa].
Tryck på [Eget format].
Tryck på [X] och [Y] → ange varje värde → tryck på [OK].
Du kan även välja en tangent med ett registrerat pappersformat ([S1] till [S5]) i stället för att skriva värden.
Obs!
Om du vill återkalla pappersformat från formatknapparna ([S1] till [S5]), registrerar du pappersformaten i förväg. (Se "Registrera/redigera/ta bort egna pappersformat.")
Tryck på [OK].
Välja ett kuvert:
Tryck på [Kuvert] → [Nästa].
Välj önskad kuverttyp → tryck på [OK].
VIKTIGT!
Om du ställer in fel kuverttyp fastnar papperet.
Om du använder kuvert med förlimmade flikar kan det hända att limmet smälter av värmen och trycket i fixeringsenheten.
För mer information om hur du laddar kuvert i POD Deck Lite-C, se "Loading Envelopes into the POD Deck Lite-C."
Tryck på [OK].
6.
Tryck på [OK].
7.
Tryck på [Starta utskrift].
Du är nu klar med inställningarna för ett reserverat utskriftsjobb med Stack Bypass-C. Nästa steg beskriver hur du fyller på papper i Stack Bypass-C och slutför scanningen och utskriften av det reserverade jobbet.
8.
Fyll på det angivna papperet i Stack Bypass-C när det är dags att skriva ut det reserverade utskriftsjobbet.
Om något papper för det slutförda jobbet är kvar i Stack Bypass-C, tar du bort papperet och fyller sedan på det angivna papperet i Stack Bypass-C. För information om hur du laddar papper i Stack Bypass-C, se "Fylla på papper i Stack Bypass-C."
Obs!
Se till att du fyller på papper av samma format och typ som valdes i steg 5 i Stack Bypass-C. Utskriften startar inte om du fyller på papper med ett annat format eller av en annan typ.

Obs!
Du kan ange högst sex reserverade jobb, inklusive det pågående jobbet. Om du väljer sju eller fler filer för utskrift samtidigt, visas en skärm för bekräftelse. Avbrottsutskrifter räknas emellertid inte.
Du kan ange olika utskriftslägen och papperskällor, däribland Stack Bypass-C, för varje reserverat jobb.
Om [Standardalternativ för universalfack] har satts till "På" i Enhetsanvändningsinställningar, kan du bara utföra reserverad utskrift med registrerat pappersformat/-typ. (Se "Registrera standardalternativ för universalfack.")
För mer information om papperstyper, se "Tillåtet pappersmaterial."
Du kan inte reservera ett utskriftsjobb om maskinens minne blir fullt.
52YS-16W