Skriva ut filer i inlådan för minnesmottagning

1.
Tryck på → [Fax/I-fax inlåda] → [Minneslåda för mott.].
2.
Tryck på [Minneslåda för mott.].
3.
Välj den fil som du vill skriva ut → tryck på [Utskrift].
4.
Tryck på [Starta utskrift].

VIKTIGT!
Du kan endast skriva ut lagrade filer med samma inställningar som när de togs emot.
Filer som har lagrats i minneslådan för mottagning tas automatiskt bort när du har skrivit ut dem.
Obs!
Du kan inte skriva ut flera filer samtidigt. Om du vill skriva ut flera filer väljer du och skriver ut en fil åt gången.
Om du sätter <Minneslås för I-fax> till Av kommer filer som tas emot med I-Fax-funktionen automatiskt att skrivas ut och raderas från inlådan för minnesmottagning.
52YS-197