Auto offline

Om maskinen är ansluten till ett nätverk som är online, kan du inte scanna med funktionen [Kopiera] eller [Scanna och lagra]. Om du ställer in [Auto offline] på 'På', frånkopplas maskinen automatiskt när den [Autoåterställning av tid] som anges [Preferenser] (Inställningar/Registrering) har förflutit.
Det här läget kan ställas in när scanningsfunktionen är tillgänglig för användning. För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda scanningsfunktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Scanningsinställningar].
3.
Tryck på [Auto offline].
4.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill att maskinen ska gå offline automatiskt.
Obs!
Om det inte har angetts någon tid för automatisk återställning (om Tid för automatisk återställning har värdet 0), sätts maskinen automatiskt offline efter cirka 2 minuter. (Se "Autoåterställning av tid.")
52YS-09F