Ställa in ljud

Du kan justera volymen för de ljudsignaler som avges av maskinen när du skickar/tar emot ett fax. Förutom att ställa in ljudsignaler för fax, kan du ange om bekräftelse- och varningsljudsignaler ska avges.

Justera volymen för att skicka/ta emot fax

Du kan justera volymen på kommunikationsljuden under faxöverföring och ljudet som produceras för faxsändnings-/mottagningsresultatet. Du kan också ställa in om du vill höra ett ljud som anger resultatet av att Fax Memory Lock skickar/tar emot.
1
Tryck på <Justera volym>. Skärmbilden <Hem>
2
Justera volymen eller ange inställningen och tryck på <OK>.
<Alarmvolym>
Justera volymen för ljudet som hörs när sändningen eller mottagningen av fax är klar (utom när du skriver ut mottagna fax) och volymen på ljudet som hörs när ett fax avbryts eller avslutas på grund av ett fel. Tysta ljudet genom att trycka på flera gånger för att ställa in volymen längst till vänster.
<Monitorvolym>
Justera volymen för följande ljud. Tysta ljudet genom att trycka på flera gånger för att ställa in volymen längst till vänster.
Ljudet som hörs när du skickar fax
Ljudet som hörs när utskrift av ett mottaget fax är komplett och ljudet som hörs när ett fax avslutas på grund av ett fel
<Slutsig minnesmot./-sän.>
Ange om ljudsignaler ska avges när sändning/mottagning med faxminneslås slutförs utan fel. Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)
<Felsig. v. minnesmot./-sän.>
Ange om inte ljudsignaler ska avges när sändning/mottagning med faxminneslås slutförs med fel. Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)

Ställa in bekräftelseljudsignaler och varningsljudsignaler

Maskinen avger ljudsignaler i olika situationer, t.ex. när knappar på kontrollpanelen eller pekskärmen trycks ner eller när ett fel inträffar. Du kan ange om ljudsignaler ska avges eller inte individuellt för varje ljudsignal.
1
Tryck på <Justera volym>. Skärmbilden <Hem>
Fortsätt till steg 3 om din maskin inte har en faxfunktion.
2
Tryck på <Övriga volyminställningar>.
3
Ange varje bekräftelseljudsignal/varningsljudsignaler och tryck på <Stäng>.
Inställningsalternativ
Beskrivning
<Inmatningston>
Ljudsignal som avges varje gång en knapp på kontrollpanelen eller en knapp på pekskärmen trycks ned
<Ogiltig inmatningston>
Ljudsignal som avges när en ogiltig tangent-/knappåtgärd utförs eller när du anger ett värde som ligger utanför giltigt intervall
<Fyll på tillbehör-ton>
Ljudsignal som avges när tonern börjar ta slut
<Kvarlämnat original-ton>
Ljudsignal som avges om original ligger kvar på originalglaset när åtgärden är klar
<Felton>
Ljudsignal som avges när fel som pappersstopp eller driftfel inträffar
<Jobbet klart-ton>
Ljudsignal som avges när en funktion som kopiering eller scanning är klar
<Vilolägeston>*1
Ljud som skapas när maskinen går in i viloläge eller när maskinen stängs av om du ställer in <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> på <På>. (Beroende på situation, startar inte maskinen snabbt och signalen ljuder inte.)
<Inloggningston>
Ljudsignal som avges om inloggningen lyckas
<Signal byte ej tom tonerpatr.>*2
Ljud som skapas när en icke tom tonerpatron tas bort
*1 Kan visas som <Energispar/Vilolägeston> på vissa modeller.
*2 Kanske inte visas på vissa modeller.
4
Tryck på <OK>.
8C33-057