Återkalla redan använda inställningar för skicka/spara (föregående inställningar)

Du kan återkalla redan angivna mottagare. Deras scanningsinställningar för exempelvis täthet återkallas samtidigt.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Tidigare inställningar> på skärmbilden med grundläggande funktioner för scanning. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Markera loggen för att återkalla och tryck på <OK>.
Mottagaren och mottagarens scanningsinställningar anges enligt den valda loggen.
När personlig autentiseringshantering används, påminner maskinen om inställningar som har angetts tidigare av den användare som loggar in på maskinen.
Du kan ändra de återkallade inställningarna före sändning/sparande.
5
Tryck på  (Start).
Original scannas och sändning/sparande startar.
Om du ställer in <Hantera åtkomstnummer för adressböcker> på <På> kan du inte återkalla nyligen använda inställningar.
Om du ställer in någon adresstyp på <På> i <Begränsa ny mottagare>, tas de aktuella lagrade tidigare inställningarna bort.
Om <Förhindra cachning av autentiseringslösenord> är inställt på <På>, kommer följande lösenord inte att lagras i <Tidigare inställningar>.
Ett lösenord som du angett genom att ange mottagaren i <Ny mottagare> och sedan tryckt på <Fil>
8C33-098