Inställningar/Registrering

Du kan anpassa maskinen efter din användarmiljö och dina behov genom att konfigurera inställningarna enligt beskrivningarna i det här kapitlet. För att starta konfigureringen, tryck på  (Inställningar/Registrering).
Detta avsnitt beskriver varje objekt i inställningsmenyn Inställningar/Registrering som kan konfigureras. Observera att de tillgängliga artiklarna varierar beroende på användarbehörighet vid inloggning och vilka enheter som används.
Ljudinställningarna (justera volym) visas när du trycker på <Volyminställningar> eller knappen Justera volym (på modeller med en upprätt kontrollpanel).
Vissa inställningar visas kanske inte, beroende på konfigurationen av tillbehör som installerats på maskinen.
Vissa ändringar kanske inte återspeglas omedelbart beroende på inställningarna. I så fall måste man göra något av följande.
Tryck på <Ja> på skärmen och bekräfta om du vill göra ändringar.
Tryck på  (Inställningar/Registrering) <Tillämpa inst.ändr.>.
Starta om maskinen.
Objekten som administratörer kan ställa in skiljer sig från de som är tillgängliga för allmänna användare. Objekten som kan ställas in varierar också beroende på funktionsbegränsningar som tillämpas av användare med administratörsbehörighet.

Listor över inställningar

Inställningsposterna och -värdena anges under inställningsbeskrivningen. Fabriksinställningarna anges med fetstil och röd teckenfärg.
"DeviceAdmin" och "NetworkAdmin"
Posterna "DeviceAdmin" och "NetworkAdmin" anges för varje post i tabellen Inställningar/registrering. Om administratörsrollen är angiven för maskinen, kan användare med Administrator-behörighet ändra alla inställningar, medan vanliga användare begränsas och kan bara ändra vissa inställningar. Under tiden kan användare med behörigheten DeviceAdmin eller NetworkAdmin ändra vissa inställningar, även om dessa är begränsade. För dessa inställningar indikerar "Ja" eller "Nej" om inställningarna kan ändras med behörigheten DeviceAdmin och NetworkAdmin.
"Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)" och "Leverans av enhetsinformation tillgänglig"
Posterna "Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)" och "Leverans av enhetsinformation tillgänglig" anges för varje post i tabellen Inställningar/registrering. Ja eller Nej anger om inställningen kan/inte kan göras i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) om det finns enhetsinformation tillgänglig för distribution.
Importera alla-funktion
Funktionen "Importera alla-funktion" anges i tabellen Inställningar/registrering. Beroendes på om en inställningspost kan importeras satsvis är "A", "B", "C" eller "Nej" angivet.
Betydelser av A, B och C
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
I det här avsnittet anges vilka objekt för inställningar/registrering som motsvarar vilka objekt i funktionen för satsexport i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). ”-” anges för objekt som inte importerats/exporterats. Importera/exportera alla inställningar
Objekt tillgängliga för batchexportering från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)

<Personliga inställningar> och <Enhetsinställningar>

Om användarautentisering (Hantera användare) är aktiverad visas <Personliga inställningar> och <Enhetsinställningar> på skärmen efter att du har loggat in med administratörsbehörighet genom att trycka på  (Inställningar/Registrering). Om du väljer <Personliga inställningar> och ändrar de objekt som kan vara personliga, registreras inställningar som personliga inställningar för användare som loggar in på maskinen. (Lista över objekt som kan ges egna inställningar). Om du väljer <Enhetsinställningar> registreras inställningarna som maskinens inställningar. Om du loggar in som en användare utan administratörsprivilegier, precis som när du väljer <Personliga inställningar>, och ändrar personliga inställningar kommer de att registreras som personliga inställningar utan att registreras som maskininställningar.
8C33-0HL