Càrrega de paper preimprès

Quan carregueu paper que s'hagi preimprès amb un logotip, pareu atenció a l'orientació del paper amb independència de si utilitzeu el calaix de paper o la safata multiús. Carregueu el paper correctament de manera que la impressió es porti a terme a la mateixa cara que el logotip.
Quan dueu a terme una còpia, pareu també atenció a l'orientació del document original
Col·loqueu l'original a l'alimentador amb la cara que voleu copiar cap amunt o col·loqueu l'original al vidre amb la cara que voleu copiar cap avall, tal com es mostra en les il·lustracions següents.
Alimentador (Un document amb orientació vertical)
Vidre (Un document amb orientació vertical)
Alimentador (Un document amb orientació horitzontal)
Vidre (Un document amb orientació horitzontal)
Per copiar un original de mida A5, col·loqueu-lo com es mostra a les següents il·lustracions i seleccioneu <A5> com a mida del paper de còpia.
Alimentador (Un document amb orientació vertical)
Vidre (Un document amb orientació vertical)
Alimentador (Un document amb orientació horitzontal)
Vidre (Un document amb orientació horitzontal)
A més a més, quant a les opcions de còpia, assegureu-vos que <Orientació contingut original> està establert correctament. Funcions de còpia bàsiques
En aquesta secció es descriu com carregar paper preimprès amb l'orientació correcta. Per obtenir una descripció del procediment general per carregar paper al calaix de paper o a la safata multiús, vegeu Mètode de càrrega de paper bàsic.
En aquesta secció es descriu com carregar paper preimprès en copiar/imprimir en una cara. En carregar paper per copiar/imprimir a doble cara amb paper preimprès, interpreteu en sentit contrari les indicacions d'aquesta secció referents a la cara vista del paper.
Per garantir que les pàgines s'imprimeixin a la cara correcta del paper preimprès, independentment de si es tracta d'una impressió a una cara o a doble cara, podeu fer servir els mètodes de configuració següents.
Especificar el tipus de paper en cada impressió: carregeu el tipus de paper registrat amb l'opció "Paper preimprès" establerta en <On> a <Opcions de gestió de tipus de paper>, especifiqueu aquest tipus de paper i, després, feu la impressió.
Especificar la font del paper en cada impressió: carregueu el paper a la font del paper amb l'opció <Canviar mètode alimentació> establerta en <Prioritzar cara impresa>, especifiqueu aquesta font del paper i, després, feu la impressió.
Procediment correcte per carregar paper preimprès si l'opció "Paper preimprès" està establerta en <On> a <Opcions de gestió de tipus de paper> o si l'opció <Canviar mètode alimentació> està establerta en <Prioritzar cara impresa>
Calaix de paper: logotip cap avall
Font del paper que no sigui el calaix de paper: logotip cap amunt

Càrrega de paper amb logotips al calaix

El mètode de càrrega és diferent en funció de si l'orientació del paper que té el logotip imprès és horitzontal o vertical. Carregueu el paper amb la cara del logotip (la cara on s'ha d'imprimir) cap amunt, tal com s'indica a les il·lustracions següents.
Quan carregueu paper de mida A4, B5 o A6 amb logotips
Paper en orientació vertical (còpia)
Els resultats d'impressió
 Paper en orientació vertical (impressió)
Els resultats d'impressió
Paper en orientació horitzontal (impressió)
Els resultats d'impressió
Paper en orientació horitzontal (còpia)*
Els resultats d'impressió
* Per copiar un original d'orientació horitzontal en paper amb logotip imprès, mitjançant l'alimentador, carregueu el paper girat 180 graus.
Quan carregueu paper de mida A5 amb logotips
Paper en orientació vertical (impressió)
Els resultats d'impressió
Paper en orientació vertical (còpia)*
Els resultats d'impressió
* Per copiar un original d'orientació vertical en paper amb logotip imprès, mitjançant l'alimentador, carregueu el paper girat 180 graus.
Paper en orientació horitzontal (impressió)
Els resultats d'impressió
Paper en orientació horitzontal (còpia)
Els resultats d'impressió

Càrrega de paper amb logotips a la safata multiús

El mètode de càrrega és diferent en funció de si l'orientació del paper que té el logotip imprès és horitzontal o vertical. Carregueu el paper amb la cara del logotip (la cara on s'ha d'imprimir) cap avall tal com s'indica a les il·lustracions següents.
Quan carregueu paper de mida A4, B5 o A6 amb logotips
Paper en orientació vertical (còpia)
Els resultats d'impressió
Paper en orientació vertical (impressió)
Els resultats d'impressió
Paper en orientació horitzontal (impressió)
Els resultats d'impressió
Paper en orientació horitzontal (còpia)*
Els resultats d'impressió
* Per copiar un original d'orientació horitzontal en paper amb logotip imprès, mitjançant l'alimentador, carregueu el paper girat 180 graus.
Quan carregueu paper de mida A5 amb logotips
Paper en orientació vertical (impressió)
Els resultats d'impressió
Paper en orientació vertical (còpia)*
Els resultats d'impressió
* Per copiar un original d'orientació vertical en paper amb logotip imprès, mitjançant l'alimentador, carregueu el paper girat 180 graus.
Paper en orientació horitzontal (impressió)
Els resultats d'impressió
Paper en orientació horitzontal (còpia)
Els resultats d'impressió
7W9Y-00X