Korzystanie z TPM

Jeżeli ustawienia TPM zostały uruchomione i utworzono kopię zapasową na nośniku pamięci USB, można bezpiecznie rozszyfrowywać poufne informacje (klucz TPM), takie jak hasło, para klucza publicznego połączeń SSL oraz certyfikaty użytkownika, które zostały zapisane w urządzeniu. Dzięki temu, można zabezpieczyć ważne informacje przed „wyciekiem”. Co więcej, istnieje możliwość odzyskania systemu TPM, jeżeli układ TPM przestanie działać (za pomocą klucza TPM).
Przed aktywowaniem ustawień TPM, administrator musi potwierdzić, że hasło Administrator zostało zmienione z domyślnego. Jeżeli nadal ustawione jest domyślne hasło, osoby trzecie, które nie są administratorami, mogą wykonywać kopie zapasowe. W rezultacie mogą one przejąć kopię zapasową klucza TPM. Ponieważ kopia zapasowa klucza TPM może być wykonana tylko raz, nie będzie już możliwości jego przywrócenia.
Utwórz kopię zapasową w pamięci USB klucza TPM natychmiast po aktywacji ustawień TPM.
Ze względów bezpieczeństwa, kopie zapasowe TPM można wykonywać tylko raz. Zachowaj hasło ustawione podczas wykonywania kopii zapasowej, tak aby go nie zapomnieć.
Zabezpieczenia TPM nie gwarantują jednakże całkowitej ochrony danych oraz sprzętu. Proszę pamiętać o tym, że firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z korzystania z tego trybu.
Nie ma możliwości uzyskania dostępu do urządzenia podczas wykonywania kopii zapasowej lub w czasie przywracania danych zawartych na nośniku pamięci USB.
Nie należy odłączać nośnika pamięci USB podczas wykonywania kopii zapasowych lub przywracania danych. Może to uszkodzić port, nośnik lub dane na nim zawarte. Co więcej, jeżeli nośnik pamięci USB zostanie odłączony w czasie przywracania, urządzenie może zostać uszkodzone.
Aby użyć pamięci USB, naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zewnętrzny Interfejs>  <Ustawienia USB>  wybierz dla opcji <Użyj sterow. MEAP dla urz. pam. mas. USB> ustawienie <Wyłącz>.

Ustawianie TPM

Niniejsza sekcja opisuje sposób aktywacji ustawień TPM.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Ustawienia TPM>.
3
Naciśnij przycisk <Tak>.
Zmiany ustawień zostaną wprowadzone po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Jeżeli ustawienia TPM zostaną wyłączone, uruchamianie urządzenia może zająć więcej czasu.

Tworzenie kopii zapasowej klucza TPM

Jeżeli ustawienia TPM zostaną wyłączone, a struktura układu TPM nie będzie działać, nie ma możliwości odzyskania poufnych informacji, gdyż ich każdy rodzaj został zaszyfrowany za pomocą unikalnego klucza TPM. Dlatego też należy wykonywać kopie zapasowe bezpośrednio po aktywacji ustawień TPM.
W celu wykonania kopii zapasowych należy skorzystać ze standardowego nośnika USB.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Ustawienia TPM>.
3
Naciśnij przycisk <Kopia zapas. Klucza TPM>.
4
Naciśnij przycisk <Hasło>.
5
Wprowadź hasło  naciśnij przycisk <OK>.
6
Wprowadź ponownie hasło na ekranie potwierdzenia  naciśnij przycisk <OK>  <OK>.
7
Podłącz pamięć USB do urządzenia  naciśnij przycisk <OK>.
Jeżeli pojawi się ekran błędu, wykonuj pojawiające się instrukcje i utwórz kopię zapasową ponownie.
Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej należy upewnić się, czy zapis jest dozwolony dla nośnika podłączonego do urządzenia.
Nie ma możliwości wykonania kopii zapasowej TPM, jeżeli:
Hasło jest nieprawidłowe
Nośnik pamięci USB nie został podłączony
Podłączono wiele urządzeń pamięci masowej USB
Na podłączonym nośniku znajduje się niewystarczająca ilość wolnego miejsca
Klucz TPM nie istnieje
Używaj pamięci USB, która spełnia następujące wymagania:
Nie jest skonfigurowana jako tyko do odczytu
Nie jest podzielona na partycje
Oferuje pojemność co najmniej 60 GB
Nie jest szyfrowana
Do wykonania kopii zapasowej klawisza TPM, zaleca się używanie nośnika o pojemności co najmniej 10 MB.
Nie podłączać jakichkolwiek innych nośników pamięci.
Na nośniku pamięci USB zostaje utworzona kopia zapasowa danych, po ich wcześniejszym zaszyfrowaniu. Nie ma możliwości zarządzania lub przeglądania danych stanowiących kopię zapasową na komputerze.
Aby uzyskać informacje o pamięci USB, której można używać z urządzeniem, oraz sposobu jej użycia, patrz Podłączanie nośnika pamięci USB.

Przywracania klucza TPM

Jeżeli struktura układu TPM przestanie działać, istnieje możliwość wykorzystania kopii zapasowej klawisza TPM i przywrócenia klucza na nowym układzie. Szczegółowych informacji na temat awarii mikroukładu TPM może udzielić sprzedawca lub przedstawiciel serwisu.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Ustawienia TPM>.
3
Naciśnij przycisk <Odzyskaj Klucz TPM>.
4
Naciśnij przycisk <Hasło>.
5
Wprowadź hasło wprowadzone w trakcie wykonywania kopii zapasowej  naciśnij przycisk <OK>  <OK>.
6
Podłącz pamięć USB do urządzenia  naciśnij przycisk <OK>.
W sytuacji pojawienia się ekranu błędu postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami i spróbuj wykonać procedurę przywracania ponownie.
Przed przywracaniem, należy upewnić się, że nośnik na którym tworzona ma być kopia zapasowa jest podłączony do urządzenia.
Nie podłączać jakichkolwiek innych nośników pamięci.
7
Naciśnij przycisk <OK>, aby ponownie uruchomić urządzenie.
Przywracanie klucza TPM przywraca również dostęp do nośnika pamięci/SRAM, który stał się niedostępny z powodu awarii mikroukładu TPM, jednakże nie przywraca danych zawartych w samej pamięci.
Jeżeli inicjalizacja zostanie przeprowadzona po wykonaniu czynności opisanych w „Inicjacja wszystkich danych/ustawień”, wszystkie dane zaszyfrowane za pomocą klucza TPM zostaną całkowicie usunięte, a ustawienia TPM staną się nieaktywne.
Nie ma możliwości przywrócenia klucza TPM, jeżeli:
Nośnik pamięci USB nie został podłączony
Podłączono wiele urządzeń pamięci masowej USB
Klucz TPM nie istnieje na nośniku pamięci USB
Klucz TPM na nośniku pamięci USB jest nieprawidłowy
Nie wprowadzono hasła ustawionego podczas wykonywania kopii zapasowej
7WF7-0HC