Anulowanie kopiowania

Można anulować kopiowanie podczas skanowania oryginałów lub też anulować oczekujące zadania kopiowania.

Anulowanie kopiowania podczas skanowania

Poniższy ekran jest wyświetlany podczas skanowania oryginałów. Naciśnij na <Anuluj>, aby anulować kopiowanie.
Jeżeli naciśniesz przycisk  (Stop) na panelu sterowania, kiedy wyświetlany jest ekran podstawowych funkcji kopiowania, zadanie kopiowania zostanie wstrzymane i wyświetlony zostanie komunikat <<Stop>Wybierz zadanie kopiowania, które chcesz anulować.> wraz z listą zadań kopiowania. Możesz wybrać zadanie kopiowania z listy i anulować to zadanie naciskając na <Anuluj>.
Jeśli logujesz się za pomocą zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym i wylogowujesz się, naciskając przycisk  (Stop) na panelu sterowania i wyświetlając komunikat <<Stop>Wybierz zadanie kopiowania, które chcesz anulować.> wraz z listą zadań kopiowania, ostatnie zadanie przeprowadzone przez wylogowanego użytkownika zostaje anulowane, a pozostałe zadania są wznawiane.

Anulowanie zadania kopiowania oczekującego na realizację

1
Naciśnij  (Monitor stanu).
2
Naciśnij <Kopiuj/Drukuj>  <Status Zadania>.
3
Wybierz <Kopia> z rozwijalnej listy i wyświetl oczekujące zadania kopiowania.
4
Wybierz zadanie kopiowania, które chcesz anulować i naciśnij na <Anuluj>.
Jeżeli naciśniesz na <Szczegóły>, szczegółowe informacje, takie jak liczba kopii i NI wydziału zostaną wyświetlone.
5
Naciśnij przycisk <Tak>.
Kopiowanie zostaje zatrzymane.
6
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
Jeżeli naciśniesz przycisk  (Stop) na panelu sterowania, gdy zadania kopiowania mają status oczekujących, wszystkie te zadania kopiowania zostaną wstrzymane i wyświetlony zostanie komunikat <<Stop>Wybierz zadanie kopiowania, które chcesz anulować.> wraz z listą zadań kopiowania. Możesz wybrać zadanie kopiowania z listy i anulować to zadanie naciskając na <Anuluj>. Aby wznowić kopiowanie, naciśnij na <Wznów kopiowanie>.
7W6K-06J