Podstawowe działania związane z kopiowaniem

W tym rozdziale opisano podstawowe działania związane z kopiowaniem.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
Jeśli w <Automatyczne Układanie> ustawiono <Włącz>, tryb Układania zostanie automatycznie ustawiony, kiedy umieścisz oryginały w podajniku. <Automatyczne Układanie>
Gdy pojawi się ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość używanego oryginału.
(Pojawia się, jeżeli <Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.> ustawiono na <Tryb>. <Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.>)
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Wprowadź liczbę kopii za pomocą klawiszy numerycznych na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Określ ustawienia kopiowania w zależności od potrzeb.
Powiększanie albo zmniejszanie kopii
Wybór papieru do kopiowania
Dwustronne kopiowanie
Regulacja jakości obrazu kopii
Potwierdź ustawienia przed rozpoczęciem kopiowania
5
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Aby anulować kopiowanie, naciśnij opcję <Anuluj> lub przycisk  (Stop). Anulowanie kopiowania
Naciśnięcie  lub  podczas kopiowania umożliwia wyregulowanie zabarwienia kolorów.
Nie można zmienić zabarwienia podczas drukowania z zastosowaniem opcji <Zabezpiecz. Znak Wodny>.
Jeżeli wyświetlany jest komunikat <Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.>
Jeżeli podawanych jest wiele arkuszy jednocześnie
Skanowanie zostaje zatrzymane, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zablokowania. Po usunięciu zacięcia zostanie wyświetlony ekran wznawiania zadania. Jeśli urządzenie omyłkowo wykryje podanie kilku arkuszy, naciśnij <Nie wykrywaj pod. wielofunk.>, aby wznowić skanowanie.
Aby wcześniej ustawić urządzenie tak, aby nie powiadamiało o podaniu kilku arkuszy, należy wykonać jedną z poniższych czynności.
Podczas każdej operacji kopiowania należy nacisnąć przycisk <Opcje> na ekranie Podstawowe funkcje kopiowania wybrać opcję <Wykryj podajnik pod. wielofunk.>, aby wyłączyć daną funkcję.
Dla <Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.> ustaw <Wyłącz> (<Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.>).
WSKAZÓWKI
Rezerwacja kopii
Skanowanie można wykonać wcześniej, nawet jeśli urządzenie przygotowuje wydruk. Ta funkcja jest nazywana Rezerwacją kopii. Przykładowo, aby przeprowadzić zarezerwowane zadanie kopiowania podczas drukowania lub gdy wyświetlony jest ekran oczekiwania, należy nacisnąć przycisk <Zamknij>, skonfigurować ustawienia kopiowania w standardowy sposób i nacisnąć przycisk  (Start).
Można zarezerwować do 50 zadań, wliczając w to aktualne zadanie. Do zarezerwowanych zadań nie są wliczane zadania wykonywane przy wykorzystaniu trybu Przerywanie.
7W6K-06H