Łączenie zadań z różnymi ustawieniami w jedno zadanie (Łącz bloki zadań)

Można skanować wiele oryginałów z różnymi ustawieniami i utworzyć z tych zadań pojedyncze zadanie, które będzie następnie drukowane. Przykładowo zeskanuj jeden oryginał z ustawieniem Dziurkowania i drugi oryginał z ustawieniem dwustronnym. Następnie możesz połączyć te oryginały w jedno zadanie, dodać numery stron lub okładki dla całego wydruku.
1
Naciśnij przycisk <Kopia>.
2
Naciśnij <Opcje> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
3
Naciśnij przycisk <Łącz bloki zadania>.
4
Określ ustawienia zastosowane dla wszystkich oryginałów i naciśnij na <OK>.
Aby skonfigurować <Wykańczanie>, patrz Podstawowe działania związane z kopiowaniem.
Aby skonfigurować <Oddzielanie Zadań>, patrz <Job Separator Between Jobs> lub <Job Separator Between Copies>.
Aby skonfigurować <Zabezpieczający znak wodny>, patrz Ograniczanie możliwości kopiowania poufnych dokumentów.
Aby skonfigurować <Numerowanie Stron>, <Numerowanie zestawu kopii>, <Znak Wodny>, <Druk Daty>, patrz Funkcje przydatne do tworzenia materiałów i zarządzania nimi.
Aby skonfigurować <Powiad. o Wykon Zadania>, <Zapisz w Skrytce pocztowej>, patrz Przydatne funkcje kopiowania.
Urządzenia obsługujące papier z zakładkami
(Aby uzyskać więcej informacji na temat papieru obsługiwanego przez urządzenie, patrz Obsługiwane typy papieru.)
Możesz wybrać źródło papieru, w którym znajduje się papier z zakładkami pełniący funkcję separatora zadań.
Podczas używania papieru z zakładkami jako separatora zadań w trybie Łączenia bloków zadania, na papierze z zakładkami nie można drukować.
Papieru z zakładkami nie może zostać wstawiony między zadania lub kopie.
5
Umieść pierwszy oryginał, skonfiguruj ustawienia na ekranie podstawowych funkcji kopiowania i naciśnij przycisk  (Start).
Rozpoczyna się skanowanie. Po zakończeniu skanowania wyświetlony zostanie ekran z informacją o możliwości zeskanowania kolejnego oryginału.
Jeżeli chcesz zachować ustawienie określone w tym punkcie dla kolejnego oryginału, przejdź do punktu 7.
Jeżeli chcesz zmienić niektóre ustawienia, takie jak współczynnik kopiowania czy zabarwienie dla kolejnego oryginału, naciśnij przycisk <Zmiana ustawień> na ekranie, zmień ustawienia i przejdź do punktu 7.
6
Naciśnij przycisk <Ustawienia Skan. Następn. Bloku>.
Można zmieniać lub określać następujące ustawienia, używając <Zmiana ustawień> przed zeskanowaniem kolejnego pakietu oryginałów (tj. pomiędzy pakietami): Użytkownik musi wcześniej ustawić niezbędne ustawienia skanowania, ponieważ nie można zmieniać ustawień w <Opcje> podczas trwania trybu Budowania zadań.
<Współczynnik kopiowania>
<Dwustronny oryginał>
<Zabarwienie>
<Typ oryginału>
Nie można regulować naświetlenia podczas drukowania, jeśli ustawiono <Zabezpiecz. znak wodny> dla całego bloku.
7
Umieść kolejny oryginał, skonfiguruj ustawienia na ekranie podstawowych funkcji kopiowania i naciśnij przycisk  (Start).
Powtórz czynności z punktów od 6 do 7 w przypadku oryginałów, które chcesz połączyć.
Aby zastosować ostatnie, wprowadzone ustawienia dla oryginału, umieść go i naciśnij przycisk  (Start).
8
Naciśnij przycisk <Sprawdź/Łącz Wszystkie Bloki>.
9
Wprowadź liczbę kopii i potwierdź ustawienia dla zeskanowanych oryginałów.
<Ilość Wydruków>
Wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisków numerycznych.
<Spr. Ogólnych Ustaw.>
Możesz sprawdzić ustawienia określone w punkcie 4.
Lista zeskanowanych oryginałów
Wyświetla w formie listy informacje na temat zeskanowanych oryginałów.
Liczba w jest wyświetlana jako 1, 2, 3... czyli w kolejności, w jakiej zeskanowano oryginałów i w jakiej wydrukowano kopie. Jeżeli chcesz zmienić tę kolejność, naciśnij na <Wyczyść Wybór> w  i określ żądaną kolejność.
<Dodaj Okładkę>/<Wstaw arkusze>
Możesz dołączyć okładki i wstawić arkusze (strony rozdziałowe).
Wstawiania przedniej i tylnej okładki
Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów (Funkcja Wstaw arkusze)
<Edycja i Regulacja>
Możesz wyświetlić strony lub usunąć poszczególne strony/zadania.
<Dodaj Oryginały>
Możesz zeskanować większą liczbę oryginałów, aby dodać je do drukowania.
<Dod.ze Skrytki Poczt>
Możesz dodać do drukowania oryginały zapisane w Skrzynce pocztowej. Prosta edycja plików
<Szczegóły>
Jeżeli wybierasz oryginałyy z , wyświetlana jest funkcja <Szczegóły>. Można potwierdzić ustawienia dla każdego z oryginałów.
<Drukuj próbkę>
Możesz wykonać próbny wydruk, aby sprawdzić wyniki przed wykonaniem dużej ilości kopii. Sprawdzanie wyników kopiowania
<Wyczyść Wybór>/<Zaznacz wszystko>
Możesz również zmienić kolejność oryginałów w .
10
Naciśnij przycisk <Rozpocznij Wydruk>.
Rozpocznie się kopiowanie.
Podczas skanowania w trybie Łączenie bloków zadania nie można wykonać zadania przerywania kopiowania.
Nie można przywołać trybu Łączenie Bloków Zadania, używając <Poprzednie Ustawienia>.
Maksymalna liczba bloków zadań, które mogą zostać zeskanowane: 100
7W6K-07W