Konfiguracja zapory linii podrzędnej

Można ustawić zezwolenie (lub jego brak) na komunikację tylko z urządzeniami o określonym adresie IP do komunikacji z linią podrzędną.
Z linią podrzędną można rejestrować tylko adresy IPv4.
Więcej informacji na temat adresów wyjątków i numerów portów wyjątków, które mogą być używane do komunikacji i są domyślnie zarejestrowane: patrz Funkcje zarządzania.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć> <Ustawienia linii podrzędnej>  <Ustawienia Zapory Ogniowej>.
3
Naciśnij przycisk <Adres Filtra IPv4>.
4
Wybierz <Filtr wychodzących> lub <Filtr przychodzących>.
Aby ograniczyć dane wysłane z urządzenia do komputera, wybierz <Filtr wychodzących>.
Aby ograniczyć dane odebrane z komputera, wybierz <Filtr przychodzących>.
5
Dla <Użyj Filtru> ustaw <Włącz>, wybierz <Domyślna Polityka> i naciśnij na <Zapisz>.
Dla <Domyślna Polityka>, wybierz <Odrzuć>, aby zezwolić na komunikację wyłącznie z urządzeniami, których adres IP określono w <Adresy Wyjątki> w kolejnym punkcie lub wybierz <Zezwól>, aby odrzucić próbę takiej komunikacji.
Jeżeli wybrano <Odrzuć> dla <Domyślna Polityka>, ograniczenia nie obowiązują wysyłania do adresów multiemisyjnych i emisyjnych.
6
Ustaw wyjątki dla adresów.
Określ adresy IP, które mają być traktowane wyjątkowo dla opcji <Domyślna Polityka> wybranej w poprzednim punkcie. Wybierz jedną z opisanych poniżej metod wprowadzania.
<Pojedyńczy Adres>
Wprowadź pojedynczy adres IP, aby określić adres IP jako wyjątek.
<Zakres Adresów>
Określ zakres adresów IP. Wprowadź osobny adres dla <Pierwszy Adres> oraz <Ostatni Adres>.
<Adres Prefiks>
Określ zakres adresów IP za pomocą prefiksu (adres sieciowy). Wprowadź adres sieciowy dla <Adres> i określ długość adresu sieciowego w <Dług. Prefiksu>.
Konfigurowanie adresów wyjątków filtra wysyłania/odbioru
1
Wybierz metodę wprowadzania adresu IP i wprowadź adresy wyjątków.
2
Naciśnij przycisk <Dalej>.
3
W razie konieczności, ustaw numer portu i naciśnij na <OK>.
Wybierz, czy określać numer portu. Możesz skonfigurować szczegółowe ograniczenia komunikacji określając numer portu dla adresu wyjątku.
<Nie Wprowadzać>
Ustawienia adresu wyjątku dotyczą całej komunikacji odebranej z określonego adresu IP.
<Określ>
Ustawienia adresu wyjątku dotyczą wyłącznie komunikacji odebranej z określonego adresu IP i z wykorzystaniem określonego numeru portu. Naciśnij na <Dodaj>, wprowadź numer portu i naciśnij na <OK>. Można zarejestrować do 50 portów na jeden adres wyjątku.
Edycja adresów wyjątków
Na ekranie wyświetlanym w punkcie 5, wybierz adres wyjątku, który ma być edytowany i naciśnij na <Edytuj>, aby wyświetlić ekran edycji.
7
Naciśnij przycisk <OK>.
8
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja) <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>.
Sprawdzanie żądań zablokowanej komunikacji w rejestrze
Ostatnie 100 połączeń blokowanych przez zaporę można wyświetlić, wybierając kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Zapory Ogniowej>  <Rejestr Blokady Adresu IP>. Historię zablokowanej komunikacji można eksportować z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) w formacie pliku CSV. Eksportowanie rejestru do pliku
Jeśli ustawienie opcji <Domyślna Polityka> na <Odrzuć>, historia komunikacji zablokowanej przez zaporę nie jest wyświetlana w obszarze <Rejestr Blokady Adresu IP>.
7W6K-0H1