Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika

Możesz usunąć niepotrzebne informacje na temat ustawień użytkownika. Informacje o ustawieniach użytkownika mają postać tabeli zawierającej dane odnośnie gdzie i jakie dane zostały skonfigurowane dla użytkowników. Dane ustawień są rejestrowane automatycznie i ponieważ nie zostają usunięte wraz z usunięciem użytkownika, należy je usunąć ręcznie. Aby usunąć informacje na temat ustawień użytkownika, zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z przywilejami administratora. Należy pamiętać, że usunięcie informacji na temat ustawień użytkownika może nie być możliwe, jeżeli użytkownik korzysta z aplikacji MEAP.
Możesz również zdecydować, czy dane ustawień użytkowników będą usuwane automatycznie po osiągnięciu maksymalnej ilości danych, która może zostać zarejestrowana. <Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników>
Informacje na temat maksymalnej ilości danych ustawień użytkowników, która może zostać zarejestrowana, patrz Specyfikacje systemu.
Informacje o ustawieniach użytkownika, które Usługa zarządzania informacjami o ustawieniach użytkownika może łączyć z Uwierzytelnianiem użytkownika przedstawione zostały poniżej:
Informacje na temat pęku kluczy (Zarządzanie użytkownikami)
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [User Setting Information Management Service] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Usuń informacje na temat ustawień użytkownika.
Usuwanie informacje na temat ustawień wszystkich użytkowników
Kliknij na [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Usuwanie informacje na temat ustawień poszczególnych użytkowników
1
Kliknij [Select User and Delete Setting Information].
2
Zaznacz pole dla użytkownika, którego informacje na temat ustawień chcesz usunąć i naciśnij [Delete]  [Yes].
Usuwanie informacji na temat ustawień publicznych wszystkich użytkowników
Kliknij na [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Usuwanie informacje na temat ustawień wszystkich grup
Kliknij na [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Usuwanie informacje na temat ustawień poszczególnych grup
1
Kliknij [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Zaznacz pole dla grupy, której informacje na temat ustawień chcesz usunąć i naciśnij [Delete]  [Yes].
Zmienione informacje o ustawieniach użytkowników zostaną aktywowane po ponownym uruchomieniu urządzenia. Może zająć nieco czasu, aby usunąć informacje o ustawieniach nieaktualnego użytkownika. Należy chwilę odczekać i uruchomić urządzenie ponownie.
7W6K-0FU