Przywoływanie poprzednio wykorzystywanych ustawiań wysyłania/zapisywania (Poprzednie ustawienia)

Możesz przywołać odbiorców określonych wcześniej. Spowoduje to jednoczesny powrót do ustawień skanowania wykorzystywanych dla tych odbiorców (np. natężenie kolorów).
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij na <Poprzednie Ustawienia> na ekranie Podstawowych funkcji skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania
4
Wybierz rejestr do przywołania i naciśnij <OK>.
Odbiorca oraz wprowadzone dla niego ustawienia skanowania zostaną określone na podstawie wybranego rejestru.
Jeżeli wykorzystane jest zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym, urządzenie przywołuje ustawienia określone w przeszłości przez użytkownika, który loguje się do urządzenia.
Przed rozpoczęciem wysyłania/zapisywania można zmienić przywołane ustawienia.
5
Naciśnij  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie/zapisywanie.
Jeśli ustawisz <Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.> na <Włącz>, nie możesz przywołać ostatnio używanych ustawień.
Jeśli ustawisz rodzaj adresu na <Włącz> w <Ogranicz nowych odbiorców>, aktualnie zapisane poprzednie ustawienia zostaną usunięte.
Jeśli dla opcji <Zabroń buforowania hasła uwierzytelnienia> wybrano ustawienie <Włącz>, następujące hasło nie zostanie zapisane w <Poprzednie Ustawienia>.
Hasło wpisywane przez określenie odbiorcy w <Nowy odbiorca>, a następnie naciśnięcie <Plik>
7W6K-0C6