<Zegar/Oszczędzanie Energii>

Określ ustawienia dla czasu, zużycia energii itp.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Regulacja Czasu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Czas ten można regulować w minutach.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Regulacja Czasu>
Od 00:00 do 23:59, w jednominutowych przyrostach
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Nawet po przestawieniu czasu z 23:59 na 00:00, data nie zostanie zmieniona.

Ustawienia Daty/Czasu

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Bardzo ważne jest ustawienie w urządzeniu aktualnej daty i godziny. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz Ustawienia daty i godziny.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Daty/Czasu>
Ustawienia Daty i Czasu (12 cyfrowa liczba)
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
-
<Strefa Czasowa>: UTC-12:00 do UTC+00:00 do UTC+14:00
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Czas Letni>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Data Rozp.> (<Miesiąc>/<Dzień>/<Czas> (0 do 23)),
<Data Zak.> (<Miesiąc>/<Dzień>/<Czas> (0 do 23))
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Format Czasu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Można ustawić, czy zegar ma pracować w trybie 24 czy 12 godzinnym.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Format Czasu>
<24 Godzinny>, <12 Godzinny>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Można też automatycznie synchronizować ustawienia daty i czasu z serwerem sieciowym za pomocą SNTP. Konfiguracja ustawień SNTP

<Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Wybór w przypadku tej funkcji ustawienia <Włącz> pozwala skrócić czas upływający od włączenia urządzenia do momentu, w którym możliwa jest obsługa ekranu i kopiowanie oryginałów.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Gdy funkcja jest włączona
Energia wykorzystywana przez tryb gotowości jest zużywana nawet wtedy, gdy zasilanie jest wyłączone.
Włączanie lub wyłączanie urządzenia będzie sygnalizowane dźwiękiem, jeśli ustawisz <Ton oszczę. energii/uśpie.> lub <Ton trybu uśpienia> w <Inne ustawienia głośności> na <Włącz>. (Przy czym w zależności od stanu urządzenia może ono nie być w stanie uruchomić się szybko i dźwięk może się nie rozlec).
Nawet jeśli funkcja jest ustawiona jako „włączona”, maszyna nie będzie szybko uruchamiana, w następujących sytuacjach:
Kiedy dowolne z ustawień podanych poniżej ustawione są jako „włączone”
AppleTalk
Wi-Fi
Bluetooth
Jeżeli zostanie wyłączone główne zasilanie maszyny, po jego wyłączeniu, w dowolnych warunkach podanych poniżej
Po szybkim uruchomieniu urządzenia upłynęło więcej, niż 110 godzin
Obsługa zadań
Zadania są zarezerwowane
Tuż po korzystaniu z linii telefonicznych
Tworzenie kopii zapasowych danych
Dostęp do urządzenia za pośrednictwem sieci komputerowej
Po określeniu ustawień, które wymagają ponownego uruchomienia maszyny
Po wystąpieniu błędu
Korzystanie z trybu Ograniczeń funkcji
Przewód zasilania jest odłączony po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania
W maszynie są zainstalowane aplikacje MEAP nie obsługujące szybkiego uruchamiania maszyny
Kiedy włączenie głównego wyłącznika zasilania nastąpi w 20 sekund po wyłączeniu głównego zasilania
Kiedy włączenie głównego zasilania urządzenia nastąpi po ośmiu godzinach od wyłączenia urządzenia
Kiedy główne zasilanie maszyny zostanie włączone, wyłącznikiem zasilania interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), po jego wyłączeniu

<Czas Automatycznego Resetu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Możesz określić czas, po którym zostaniesz wylogowany automatycznie oraz na ekranie dotykowym automatycznie przywrócone zostaną ustawienia domyślne.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas Automatycznego Resetu>
0 min=Wył., 10 do 50 sekund w 10-sekundowych przyrostach, 1 do 2 do 9 minut w jednominutowych przyrostach
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli usługa logowania jest używana, urządzenie automatycznie wyloguje użytkownika po upłynięciu czasu automatycznego resetowania.
Ekran wyświetlany po zainicjowaniu operacji automatycznego resetowania może się różnić w zależności od następujących ustawień.
Ustawienie 1: Ustawienia w [Visual Message Settings] (gdy [When to Display] ustawiono na [After Logout/Auto Reset])
Gdy ekran nośnika nie jest ustawiony lub po wyświetleniu ekranu nośnika ekran jest zamykany, wyświetlany jest ekran określony w Ustawieniu 2.
Ustawienie 2: Ustawienia w <Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.>
Jeśli ustawiono <Początkowa Funkcja>, wyświetlany jest ekran określony w <Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu> (Ustawienie 3).
Jeśli ustawiono <Wybrana Funkcja>, wyświetlana jest funkcja przed zainicjowaniem operacji automatycznego resetowania. (Określone ustawienia i wartości wpisane dla każdej funkcji zostaną usunięte.) Jednak ustawienia <Wybrana Funkcja> mogą nie być prawidłowo odzwierciedlone i ekran określony w <Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu> może się nie wyświetlić.
Ustawienie 3: Ustawienia w <Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu>

<Ogranicz Czas Autmatycznego Resetu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Jeżeli dla tej funkcji wybierzesz ustawienie <Włącz>, zwykli użytkownicy nie będą mogli ustawić opcji <Czas Automatycznego Resetu> oraz <Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz Czas Autmatycznego Resetu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Można ustawić, czy domyślny ekran funkcji <Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu> w menu <Właściwości> albo na bezpośrednio wcześniejszym ekranie ma być wyświetlany podczas rozruchu po uruchomieniu się trybu Automatycznego resetowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.>
<Początkowa Funkcja>, <Wybrana Funkcja>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli ustawiono wyświetlanie Wiadomość wizualna po zainicjowaniu operacji automatycznego resetowania, najpierw wyświetlany będzie ekran nośnika – niezależnie od ustawienia. Konfiguracja funkcji Wiadomość wizualna

<Czas automatycznego wyłączenia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Po włączeniu Automatycznego wyłączania urządzenia, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone, jeżeli ekran nie zostanie naciśnięty przez dany czas po przejściu do trybu Uśpienia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas automatycznego wyłączenia>
0 godz.=Wył., 1 do 4 do 8 godzin w jednogodzinnych przyrostach
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli zamontowany jest opcjonalny moduł faksu, nie natąpi automatyczne wyłączenie.
Nawet w przypadku obsługi maszyny z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), maszyna automatycznie wyłączy się, jeśli ekran dotykowy maszyny nie jest używany przez pewien czas. Jeśli maszyna wykonuje operację szczególną importu danych i nastąpi jej automatyczne wyłączenie, może pojawić się usterka działania. Podczas importu danych ustaw funkcję <Czas automatycznego wyłączenia> na <0>.
W zależności od warunków użytkowania urządzenia automatyczne wyłączenie może nie nastąpić.

<Ust. czasu autom. tygodniowego wyłączenia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zegar/Oszczędzanie Energii>
W urządzeniu tym dla różnych dni tygodnia można ustawić czas, po nadejściu którego uruchamiany będzie tryb automatycznego wyłączania. Jeżeli będziesz korzystać z tej funkcji, nie ma potrzeby ręcznego wyłączania urządzenia codziennie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ust. czasu autom. tygodniowego wyłączenia>
Od niedzieli do soboty, w jednominutowych przyrostach od 00:00 do 23:59
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli ustawione są funkcje zarówno <Czas automatycznego wyłączenia> jak i <Ust. czasu autom. tygodniowego wyłączenia>, priorytet ma funkcja <Czas automatycznego wyłączenia>.

<Czas Automatycznego Czuwania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
W urządzeniu można ustawić czas, po którego upłynięciu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb Uśpienia, gdy nie są za jego pomocą wykonywane żadne czynności.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas Automatycznego Czuwania>
10 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 30 minut, 40 minut, 50 minut, 1 godzina, 90 minut*1, 2 godziny*1
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Może nie być dostępne w przypadku niektórych modeli.
Nie zaleca się zmieniania wartości domyślnej tego ustawienia.

<Pobór Energii w Trybie Czuwania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Użytkownik może zmieniać ilość energii zużywanej przez urządzenie w trybie Uśpienia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Pobór Energii w Trybie Czuwania>
<Niskie>, <Wysoki>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Równowaga dla połączeń sieciowych>: <Włącz>, <Wyłącz>
Jeżeli urządzenie jest połączone z komputerem za pomocą przewodu USB, w zależności od ustawień przejścia do trybu uśpienia, urządzenie może nie odebrać danych prawidłowo. Należy wówczas wyjść z trybu uśpienia i ponownie wykonać zadanie.
W zależności od stanu urządzenia poziom zużycia energii może być taki sam zarówno w przypadku ustawienia <Wysoki>, jak i <Niskie>.
W przypadku korzystania z komunikacji bezprzewodowej, gdy funkcja <Pobór Energii w Trybie Czuwania> jest ustawiona na <Niskie>, a funkcja <Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN> albo <Użyj Bluetooth> jest włączona, funkcja <Równowaga dla połączeń sieciowych> musi zostać ręcznie ustawiona na <Włącz>.
Jeżeli poziom zużycia jest ustawiony jako <Niskie>, mogą wystąpić błędy komunikacji, w zależności od wykorzystywanego oprogramowania sieciowego. Aby tego uniknąć, należy jeszcze przed użyciem urządzenia nacisnąć przycisk oszczędzania energii w celu wyjścia z trybu Uśpienia.

<Tygodniowy zegar automatycznego uśpienia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
W urządzeniu tym, dla różnych dni tygodnia, można ustawić czas, po nadejściu którego automatycznie uruchamiany będzie tryb Uśpienia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tygodniowy zegar automatycznego uśpienia>
<Niedziela> do <Sobota>, 00:00 do 23:59, w jednominutowych przyrostach
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli ustawisz zarówno opcję <Czas Automatycznego Czuwania>, jak i <Tygodniowy zegar automatycznego uśpienia>, ustawienie <Czas Automatycznego Czuwania> będzie miało pierwszeństwo.

<Ust. czasu dla automatycz. regulacji gradacji> (wyłącznie Seria 6000)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Możesz przeprowadzić automatyczną regulację gradacji o ustalonej godzinie każdego dnia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ust. czasu dla automatycz. regulacji gradacji>
<Niedziela> do <Sobota>, 00:00 do 23:59, w jednominutowych przyrostach
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Ust. Oszcz. Ener./Czas Wyjś. z Trybu Czuw.> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Możesz ustawić godzinę o której urządzenie wyjdzie z trybu Oszczędzania energii lub trybu Uśpienia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ust. Oszcz. Ener./Czas Wyjś. z Trybu Czuw.>
Od 00:00 do 23:59, w jednominutowych przyrostach
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Czas Wyjścia z Trybu Czuwania> (wyłącznie Seria 6000 / Seria 4700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Możesz ustawić godzinę o której urządzenie wyjdzie z trybu Uśpienia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas Wyjścia z Trybu Czuwania>
Od 00:00 do 23:59, w jednominutowych przyrostach
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Tryb po naciśnięciu przyc. oszcz. energii> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Można wybrać tryb aktywowany po naciśnięciu klawisza Oszczędzania energii. W <Tryb oszczędzania energii>, urządzenie zużywa więcej energii (w porównaniu do <Tryb Uśpienia>), jednakże może ono szybciej wznowić pracę.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb po naciśnięciu przyc. oszcz. energii>
<Tryb oszczędzania energii>, <Tryb Uśpienia>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Ustawienie <Tryb oszczędzania energii> w <Tryb po naciśnięciu przyc. oszcz. energii> jest niezbędne, aby ustawić tryb oszczędzania energii.
Po wyłączeniu trybu Oszczędzanie Energii czas powrotu do stanu gotowości będzie się zmieniał stosownie do ilości oszczędzanej energii oraz warunków środowiskowych (tzn.: temperatury, wilgotności, itp.).

<Zmień Tryb Oszczędzanie Energii> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, można ustawić je tak, aby włączony został tryb Oszczędzania energii po naciśnięciu przycisku  (Oszczędzanie energii) na panelu sterowania. W trybie oszczędzania energii, obniżana jest temperatura modułu utrwalania. Przywrócenie normalnego działania urządzenia następuje po ponownym naciśnięciu przycisku  (Oszczędzanie energii).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień Tryb Oszczędzanie Energii>
<-10%>, <-25%>, <-50%>, <Czas Zero Odzyskania>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Ustawienie <Tryb oszczędzania energii> w <Tryb po naciśnięciu przyc. oszcz. energii> jest niezbędne, aby ustawić tryb oszczędzania energii.
Po wyłączeniu trybu Oszczędzanie Energii czas powrotu do stanu gotowości będzie się zmieniał stosownie do ilości oszczędzanej energii oraz warunków środowiskowych (tzn.: temperatury, wilgotności, itp.).

<Czas Wyciszenia Urządzenia> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Urządzenie uruchamia tryb Cichy po upływie określonego czasu następującego po zadaniu drukowania lub naciśnięcia przycisku. Możesz określić czas, po którym urządzenie automatycznie włączy tryb Cichy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas Wyciszenia Urządzenia>
0 min =Wył., 1 do 9 minut, w jednominutowych przyrostach
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Ustawienie tego czasu w pozycji <0> spowoduje wyłączenie trybu Cichego.

<Wyjście z Eko trybu uśpienia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Jeżeli anulujesz tryb Cichy i rozpoczniesz pracę, możesz następnie aktywować niezbędne funkcje. Panel sterowania jest aktywowany jako pierwszy, a następnie aktywowane są kolejne funkcje zgodnie z czynnościami przeprowadzanymi przez użytkownika. Możesz oszczędzać energię i obniżyć hałas generowany przez urządzenie nie aktywując funkcji, które nie są potrzebne.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyjście z Eko trybu uśpienia>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Użyj czujnika ruchu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Zegar/Oszczędzanie Energii>
Jeżeli czujnik ruchu wykryje osobę w pobliżu urządzenia, tryb Uśpienia zostanie automatycznie wyłączony. Zmieniając czułość sensora, możesz wyregulować precyzję wykrywania osoby.
Czułość sensora
Dla opcji <Czułość sensora> można skonfigurować jedno z czterech ustawień czułości podanych poniżej. Kiedy użytkownik pozostanie w obszarze wykrywania dłużej niż przez określony w ustawieniach czas, urządzenie wyjdzie z trybu uśpienia.
Ustawienie czułość
Poziom czułości
Low
Przy tym poziomie czułości urządzenie nie przełączy się do normalnego tryby pracy, nawet gdy ktoś przejdzie wolno obok.
Standard
Przy tym poziomie czułości urządzenie nie przełączy się do normalnego tryby pracy, nawet gdy ktoś przejdzie obok w normalnym tempie.
Slightly High
Przy tym poziomie czułości prędkość przełączenia do normalnego trybu pracy ma jeszcze wyższy priorytet niż na poziomie Standard.
High
Przy tym poziomie czułości prędkość przełączenia do normalnego trybu pracy ma najwyższy priorytet.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj czujnika ruchu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Czułość sensora>: <Mniej>, <Więcej> (4 poziomów)
Tak
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
W zależności od ustawienia czułości urządzenie może wyjść z trybu uśpienia nawet wtedy, gdy nie jest używane. Jeśli przeszkadzają ci dźwięki emitowane podczas tej czynności, możesz zmniejszyć poziom hałasu, wybierając dla opcji <Wyjście z Eko trybu uśpienia> ustawienie <Włącz>.
Jeżeli czujnik ruchu będzie działać niewłaściwie, zmień ustawienia czułości w <Czułość sensora> lub włącz czujnik ruchu <Wyłącz>.
7W6K-0KU