Ustawianie adresu IPv4

Dostępne są dwie metody ustawiania adresu IPv4: automatyczna alokacja za pomocą DHCP lub ręczne wprowadzanie danych. Wybierz jedną z metod, zgodnie ze środowiskiem sieciowym. W razie konieczności, przeprowadź test łączności.

Ustawianie adresu IPv4

1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia IPv4>.
3
Naciśnij <Użyj IPv4> <Włącz> <OK>, aby aktywować ustawienia IPv4.
4
Naciśnij na <Ustawienia Adresu IP> i ustaw adres IP.
Możesz ustawić zarówno automatyczną, jak i ręczną alokację. Jeśli ustawisz obie alokacje, ustaw <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> na <Wyłącz> – używany jest ręcznie wpisany adres IP, jeśli nie powiedzie się pobranie automatycznego adres IP.
Alokacja automatyczna za pomocą DHCP
Naciśnij na <DHCP> lub <Auto. IP>. Wybierz jedną z nich na podstawie środowiska sieciowego. Jeżeli wybierze zarówno <DHCP> jak i <Auto. IP>, priorytet zostanie nadany alokacji automatycznej przez DHCP.
Jeżeli naciśniesz na <Auto. IP>, dostępny adres IP zostanie automatycznie wyszukany w obrębie sieci (LAN) i wartości dla poszczególnych elementów zostaną im przydzielone. Ta funkcji przydziela adres IP bez korzystania z serwera DHCP. Jednakże, komunikacja poza dopuszczalnym dla rutera zakresem nie jest możliwa.
W środowisku, gdzie zarówno <DHCP> jak i <Auto. IP> nie mogą być wykorzystywane i wybrana zostanie jedna z tych opcji, wystąpi zbędna komunikacja ponieważ urządzenie będzie próbowało sprawdzać, czy taka usługa jest dostępna w sieci.
Wprowadzanie ręczne
1
Sprawdź, czy <DHCP> oraz <Auto. IP> są anulowane.
Jeżeli jedna z tym opcji jest wybrana, naciśnij na przycisk odpowiadający za jej anulowanie.
2
Wprowadź adres IP, maskę podsieci i adres bramki.
Naciśnij na przycisk odpowiadający poszczególnym elementom (patrz powyżej) i wprowadź te wartości.
5
Naciśnij przycisk <OK>.
6
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.

Test połączenia dla adresu IPv4

Gdy urządzenie zostanie prawidłowo podłączone, ekran logowania do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) może być wyświetlony z poziomu komputera (Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)). Za pomocą panelu sterowania urządzenia można wykonać test połączenia.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia IPv4>  <Komenda PING>  Wpisz adres jakiegokolwiek innego urządzenia, którego używasz  <Start>
Jeżeli urządzenie zostanie połączone prawidłowo, wyświetlony zostanie komunikat <Odpowiedź z hosta.>.
Nawet, jeżeli adresy IP są ustawione prawidłowo i jeżeli urządzenie jest podłączone do koncentratora przełączającego, urządzenie może nie być połączone z siecią. W takiej sytuacji, opóźnij czas rozpoczęcia komunikacji i spróbuj się połączyć ponownie. Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
7W6K-048