Konfiguracja ustawień SMB

W tym rozdziale opisano proces udostępniania plików i drukarek dla wielu urządzeń w obrębie sieci z wykorzystaniem protokołu SMB.

Ustawianie serwera SMB

Aktywacja funkcji serwera SMB umożliwia wykorzystywanie Zaawansowana przestrzeń jako serwera plików SMB.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia Serwera SMB>.
3
Wybierz <Włącz> w <Użyj Serwera SMB> i wprowadź niezbędne ustawienia.
<Użyj uwierzytelniania SMB>
Uwierzytelnianie użytkownika jest przeprowadzane z wykorzystaniem informacji na temat użytkownika z Zaawansowana przestrzeń. Aby przeprowadzić uwierzytelnianie użytkownika, naciśnij na <Włącz>.
<Typ Uwierzytelnienia>
Wybierz wersję protokołu uwierzytelniania. Wybierz pozycję <NTLMv1> albo <NTLMv2> w zależności od systemu operacyjnego. Możesz również wybrać oba.
<Pozyskaj podpis SMB dla połączenia>
Aby włączyć żądanie podpisu pakietu SMB podczas łączenia się z serwerem SMB, naciśnij na <Włącz>.
<Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia>
Aby zażądać połączenia za pomocą szyfrowanej komunikacji SMB v3.0 podczas nawiązywania połączenia z serwerem SMB, naciśnij <Włącz>.
4
Naciśnij przycisk <OK>.
5
Naciśnij <Podaj wersję serwera SMB> i wybierz wersję SMB, która ma być używana z serwerem SMB.
6
Naciśnij przycisk <OK>.
7
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.
Użyj tej samej wersji SMB z serwerem SMB i klientem SMB. Jeśli wersje się różnią, nie można używać protokołu SMB.
W przypadku wybrania dla opcji <Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia> ustawienia <Włącz> zostanie utracona możliwość nawiązania połączenia z urządzeniem z poziomu systemów operacyjnych klienta, które nie obsługują szyfrowanej komunikacji SMB v3.0.

Ustawianie klienta SMB

W tej sekcji opisano sposób określania ustawień, które mają być używane, gdy urządzenie łączy się z siecią jako klient SMB.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia klienta SMB>.
3
Określ wymagane ustawienia.
<Typ Uwierzytelnienia>
Wybierz wersję protokołu uwierzytelniania. Wybierz <NTLMv1> lub <NTLMv2> zgodnie z serwerem SMB odbiorcy. Możesz również wybrać oba.
<Pozyskaj podpis SMB dla połączenia>
Aby zażądać podpisu pakietu SMB podczas łączenia się z serwerem SMB, naciśnij <Włącz>.
<Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia>
Aby zażądać połączenia za pomocą szyfrowanej komunikacji SMB v3.0 podczas nawiązywania połączenia z serwerem SMB, naciśnij <Włącz>.
<Czas oczekiwania>
Ustaw czas do odpowiedzi odbiorcy połączenia SMB.
Podczas wysyłania na serwer SMB utracono połączenie z siecią lub czas uzyskiwania odpowiedzi od serwera był długi, co spowodowało przekroczenie limitu oczekiwania po stronie urządzenia, zanim można było wysłać dane lub ukończyć przekazywanie. W opisanej powyżej sytuacji można uniknąć upływu limitu czasu, zwiększając czas oczekiwania.
4
Naciśnij przycisk <OK>.
5
Naciśnij <Podaj wersję klienta SMB> i wybierz wersję SMB używaną przez klienta SMB.
6
Naciśnij przycisk <OK>.
7
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  <Tak>.
Jeśli dla opcji <Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia> wybrano ustawienie <Włącz>, urządzenie może łączyć się tylko z serwerami SMB, które obsługują szyfrowaną komunikację SMB v3.0. Jeśli w pozycjach <1,0> i <2,0> wybrano ustawienie <Włącz> dla opcji <Podaj wersję klienta SMB>, ale w pozycji <3,0> nie wybrano ustawienia <Włącz>, urządzenie nie może połączyć się z serwerami SMB, które nie obsługują szyfrowanej komunikacji SMB v3.0.
Użyj tej samej wersji SMB z serwerem SMB i klientem SMB. Jeśli wersje się różnią, nie można używać protokołu SMB.
W zależności od ustawień sieciowych podczas wysyłania do serwera SMB może zostać wyświetlony błąd. W takim przypadku należy dostosować czas w <Czas oczekiwania>.
7W6K-04J