Ändra inloggningstjänster

Programmet för att använda användarautentisering är en så kallad inloggningstjänst. Maskinen är förkonfigurerad för att använda inloggningstjänsten "Användarautentisering (personlig autentiseringshantering)". Om du vill använda "Autentisering med avdelnings-ID" kan du byta inloggningstjänst i SMS.

Ändra inloggningstjänst

1
Logga in på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Service Management Service] på portalsidan.
3
Klicka på [System Application Management] [Start] i [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Statusen blir [Started].
4
Klicka på [Enhanced System Application Management]  [Switch] i [DepartmentID Authentication].
Statusen blir [Start after Restart].
5
Starta om maskinen. Starta om maskinen
Maskinen startar om och de ändrade inställningarna används.
När Autentisering med avdelnings-ID startas
Om du klickar på [Service Management Service] på portalsidan i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet), öppnas skärmen för inloggning till SMS. Av säkerhetsskäl är maskinen konfigurerad så att den inte tillåter inloggning med standardlösenordet för SMS. Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>  tillfälligt inställt <Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst> på <På>.
När du loggat in på SMS med standardlösenordet återställer du originalsäkerhetsnivån genom att ändra standardlösenordet och sedan återställa <Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst> till <Av>.
"MeapSmsLogin" är det förinställda lösenordet för inloggning till SMS. Om du loggar in genom att ange MeapSmsLogin, visas skärmen där du kan ändra lösenordet. Av säkerhetsskäl bör du ändra lösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen.
Lösenordet för SMS kan du ändra med [Change Password] i [System Management].
Memorera lösenordet. I annat fall kan du kanske inte använda SMS. Kontakta i så fall din återförsäljare eller servicerepresentant.
Återgå till användarautentisering
Välj [Enhanced System Application Management] [User Authentication], klicka på [Switch] och starta om enheten. Om du inte ska använda SMS Installer Service (lösenordsautentisering) väljer du [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] efter att ha startat om maskinen och klickar sedan på [Stop].

Inställning när Autentisering med avdelnings-ID används

När du aktiverar Hantering av avdelnings-ID tillsammans med Autentisering med avdelnings-ID, ska du se till att administratören (systemadministratören) hanterar avdelnings-ID och PIN-koder. För att förbättra säkerheten, logga in med systemadministratörens ID (systemansvarig-ID) och kom ihåg att ändra systemadministratörens ID och PIN-kod.
Vilka användare som blir administratör eller allmänna användare beror på om hantering av avdelnings-ID och inställningar för systemansvarig har ställts in, vilket visas i nedanstående tabell.
Hantering av avdelnings-ID
Inställningar för systemansvarig
Administratör
Allmänna användare
Ställ in
Systemansvarig
Användare autentiserade med avdelnings-ID och PIN-kod inte för systemansvarig
Ej ang.
Användare autentiserade med avdelnings-ID och PIN-kod
Inget
Av
Ställ in
Systemansvarig
Användare annan än systemansvarig
Ej ang.
Alla användare
Inget

Ändra systemansvarig-ID och PIN-kod

Aktivera hantering av avdelnings-ID

Inloggning när Hantering av avdelnings-ID och Autentisering med avdelnings-ID är aktiverat

Implementera funktionsbegränsningar och användarhantering

7W93-0XS