Gå till viloläge

I viloläget minskar strömförbrukningen genom att vissa interna åtgärder i maskinen tillfälligt avaktiveras. Du kan enkelt försätta maskinen i viloläge genom att trycka på  (Energispar) på skärmen. När maskinen är i viloläge, stängs pekskärmen av.
Tryck på (Energispar) på kontrollpanelen (på maskiner med stående kontrollpanel). (Energispar) tänds i viloläge.
Maskinen kanske inte sätts i viloläge beroende på maskinens status och villkor.
Du kan ställa in i vilken ordning viktiga funktioner startar när du utför åtgärder efter att ha gått ur viloläget. <Viloläge Eko avsluta>
Bearbetar/Data-indikatorn blinkar eller lyser grönt också när enheten är satt i viloläge.
Gå ur viloläge
Om <Använd rörelsesensor> (Inställningar/Registrering) är inställt på <På> avslutar maskinen viloläget automatiskt när en person är i närheten. <Använd rörelsesensor>
Om viloläget inte avbryts automatiskt trycker du på pekskärmen. Tryck på (Energispar) (på maskiner med stående kontrollpanel).
För mer information om rörelsedetektorns placering, se Framsida.
Om viloläget har avbrutits av rörelsesensorn och ingen åtgärd utförs inom 60 sekunder, går maskinen in i viloläge igen även om Tid till automatiskt viloläge inte har förflutit.
Om <Använd rörelsesensor> är inställd på <Av>, går maskinen ur viloläge när någon av följande åtgärder utförs:
När knappen för energisparläge trycks ned på kontrollpanelen*1
När originalen placeras i dokumentmataren
När dokumentmataren öppnas
När papperet fylls på i/tas bort från universalfacket*1
När en lucka på maskinen öppnas/stängs*1
När ett IC-kort hålls över en IC-kortläsare som installerats på maskinen för inloggning*2
*1 Vissa modeller av maskinen har inte stöd för den här funktionen.
*2 Gäller bara när <Energiförbrukning i viloläge> är inställt på <Hög>. <Energiförbrukning i viloläge>
Ställa in timern för automatiskt viloläge
Du kan använda inställningen <Tid till automatiskt viloläge> för att automatiskt försätta maskinen i viloläge. Om du vill ändra tiden som ska gå innan maskinen går in i automatiskt viloläge gör du så här.
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Inställningar för timer/energispar>  <Tid till automatiskt viloläge>  eller  för att ange den tid som ska gå innan maskinen automatiskt går in i viloläge  <OK>.
Du kan ställa in tidsintervall för att automatiskt gå in i viloläge efter veckodag. <Veckotimer för automatiskt viloläge>
Energiförbrukning i viloläge
Du kan ange hur mycket energi som ska förbrukas när maskinen är satt i viloläge. Följ stegen nedan för att ställa in mängden energi som förbrukas i viloläge.
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Inställningar för timer/energispar>  ställ in <Energiförbrukning i viloläge> på <Låg> eller <Hög>.
Endast 8700-serien/6700-serien
Du kan också sätta maskinen i energisparläge genom att trycka på (Energispar) på skärmen eller trycka på  (Energispar) på manöverpanelen. I energisparläget förbrukar maskinen mer ström än i viloläget, men åtgärderna kan återupptas snabbare. <Läge efter att energispartangenten tyckts in> (endast 8700-serien/6700-serien)
Använda trådlöst nätverk eller Bluetooth i viloläge
Om du ställer in <Energiförbrukning i viloläge> på <Låg>, aktivera <Kompensera för nätverkskomm.>. Om <Kompensera för nätverkskomm.> inte har aktiverats kan det trådlösa nätverket eller Bluetooth inte användas i viloläge.
7W93-063