Importera/exportera inställningsdata

Maskindata som adressboksmottagare, användarinställningsinformationen och olika inställningsvärden kan exporteras och sparas på en dator. Exporterade data kan också importeras till maskinen från en dator. Data som exporterats från maskinen kan importeras till en annan Canon flerfunktionsskrivare, vilket gör det enklare att konfigurera inställningar på en ny maskin, t.ex. om du köpt en ny. För mer information om inställningar som kan importeras, se Inställningar/Registrering. När du importerar eller exporterar kan du ange om du vill importera och exportera alla maskinens data, eller bara vissa uppgifter.
Utse en administratör för att hantera åtgärder
Utse en administratör med administratörsbehörighet för att utföra import/export-funktioner. När informationen har importerats, skrivs adressboksinformation, användarinställningar, nätverksinställningar och andra uppgifter över, vilket kan förhindra att vissa funktioner fungerar ordentligt eller orsaka problem med maskinerna. Var försiktig när du importerar data.
Stäng inte av maskinen förrän importen eller exporten är klar
Det kan ta flera minuter innan processen är klar. Stäng inte av maskinen innan processen är klar. Det kan leda till dataförlust eller att maskinen inte fungerar korrekt.
Följande funktioner/processer kan inte utföras vid import/export av data:
Sändjobb
Vidarebefordra jobb
Fax/I-fax-jobb
Rapportutskriftsjobb
Scanna och lagra i Avancerat utrymme/nätverk/minnesenhet (under scanning eller lagring)
Individuell import/individuell export
Leverans av enhetsinformation:
Säkerhetskopiering för brevlåda
Satsvis import/satsvis export
Import/export från/till iW Function Flow
Importera/exportera den personliga knappen/delade knappen
Funktionen Uppdatera register/uppdatera program
Synkronisera egna inställningar*
Handhavande från pekskärmen på maskinen.
Handhavande från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Hämta webbsidesinnehåll med webbåtkomst
Visa felskärmen för webbåtkomst
Använda fjärradressboken
Låta enheten gå in i viloläge
* Om inställningarna synkroniseras (inklusive när de pausas/går in i pausläge), pausas synkroniseringen för data som hör ihop med personliga inställningsvärden och grupphanteringsdata.
Import/export av data kan inte utföras när följande funktioner/processer utförs:
Sändjobb
Vidarebefordra jobb
Fax/I-fax-jobb
Rapportutskriftsjobb
Scanna och lagra i Avancerat utrymme/nätverk/minnesenhet (under scanning eller lagring)
Individuell import/individuell export
Leverans av enhetsinformation:
Säkerhetskopiering för brevlåda
Satsvis import/satsvis export
Import/export från/till iW Function Flow
Importera/exportera den personliga knappen/delade knappen
Funktionen Uppdatera register/uppdatera program
Synkronisera egna inställningar*
Hämta webbsidesinnehåll med webbåtkomst
Visa felskärmen för webbåtkomst
Använda fjärradressboken
Avstängning av maskinen
Visa felkod
* Om inställningarna synkroniseras (inklusive när de pausas/går in i pausläge), kan du inte importera/exportera data som hör ihop med personliga inställningsvärden och grupphanteringsdata.
Utför inte import och export i olika skärmspråk
Om skärmspråket skiljer sig åt mellan den exporterande maskinen och den importerande maskinen, kan inställningsvärdena skadas, vilket kan leda till fel i maskinen.
Redigera inte exporterade filer.
Öppna och redigera inte exporterade XML-filer eftersom det kan leda till att maskinen slutar fungera.
När du importerar till en annan Canon flerfunktionsskrivare än den här maskinen
Vissa inställningar kan inte importeras. Inställningar/Registrering
När du använder ett lösenord för att skydda säkerhetspolicyinställningar
Säkerhetspolicyinställningar kan endast importeras om lösenordet för säkerhetspolicyn på den exporterande maskinen matchar det på den importerande maskinen eller om inget lösenord har ställts in för den importerande maskinen. Om inget lösenord har ställts in för den importerande maskinen, tillämpas det konfigurerade lösenordet för den exporterande maskinen på den importerande maskinen.
Synkronisera egna inställningar
Om synkronisering av egna inställningar (klient) har påbörjats, begränsas import och export av data som kan synkroniseras (däribland adressboken). För mer information om synkronisering av egna inställningar, se Synkronisera inställningar för flera flerfunktionsskrivare från Canon. För mer information om egna inställningar som kan synkroniseras, se Lista över objekt som kan ges egna inställningar. Mer information om villkor och begränsningar vid import och export under synkronisering av egna inställningar finns i Villkor för borttagning av begränsningar för import/export av inställningar och andra objekt.

Importera data efter start av synkronisering av egna inställningar (klient)

Följ stegen nedan för att importera datan och sedan synkronisera datan.
1
Avbryta synkronisering av egna inställningar på en klientmaskin. Inställningar för synkroniseringsstart
2
För att importera data för befintliga användare/grupper, säkerhetskopiera datan och radera datan för användarna/grupperna som ska importeras från servermaskinen. Ange detaljerade synkroniseringsinställningar (Servermaskin eller server-/klientmaskin)
3
Importera datan som ska läggas till klientmaskinen där synkroniseringen har avbrutits.
4
Synkronisera klientmaskinen med servermaskinen.

Villkor för borttagning av begränsningar för import/export av inställningar och andra objekt

Import/export blir möjlig om motsvarande villkor uppfylls för de objekt som beskrivs nedan.
Satsvis import/satsvis export
Exportera
Importera
Personal Setting Information
Endast möjlig om båda villkoren och uppfylls
Ej tillgängligt
User Group Address List
Endast möjlig om båda villkoren och uppfylls
Ej tillgängligt
Individuell import/individuell export
Exportera
Importera
Personal Setting Information (alla)
Endast möjlig om båda villkoren och uppfylls
Endast möjlig om villkoret uppfylls
User Group Address List (alla)
Endast möjlig om båda villkoren och uppfylls
Endast möjlig om villkoret uppfylls
User Group Address List 01 till User Group Address List 20
Ej möjlig (det saknas en funktion för export av individuella adressböcker)
Endast möjlig om villkoret uppfylls
:
Åtgärden är endast möjlig under 15 minuter efter förberedelse för export av användardata under synkronisering av egna inställningar (server).
:
Åtgärden är endast möjlig om anslutningsmottagaren för server-/klientmaskinen är "localhost:8443".
För anvisningar om hur du förbereder export av användardata, se Ange detaljerade synkroniseringsinställningar (Servermaskin eller server-/klientmaskin). För anvisningar om hur du importerar adresslistor, se Importerar inställningar individuellt.
7W93-0J9