Utskrift av mellanlagrade dokument

1
Tryck på <Mellanlagra>. Skärmbilden <Hem>
2
Välj dokument.
<Lista över mellanlagrade jobb>
Vald status för dokument, ikoner som indikerar dokumenttyper, namn och datum/tid för sparade dokument visas.
När ett dokument är valt, visas  som indikerar "vald". När flera dokument har valts, visas siffrorna i mitten av  som 1, 2, 3 … i den ordning de valts. När du väljer ett sparat dokument försvinner markeringen.
<Visa endast valda anv.>/<Visa alla användare>
Visar dokumenten för den valda användaren eller för alla användare.
<Detaljer/redigera>
Du kan redigera/kontrollera jobbkvittot för det valda dokumentet, kontrollera utskriftsinnehållet, ändra efterbehandlingsinställningarna etc.
Jobbkvittot är attributinformation i JDF (Job Definition Format) som inkluderas i ett dokument under hela utskriften. En del rör hela dokumentet och andra rör varje sidområde uppdelat per sida. Vid redigering/kontroll av jobbkvittot, kan du bekräfta varje steg ett och ett.
Du kan bara använda <Redigera/bekräfta jobbkvitto> om du väljer ett jobb med jobbkvitto. Om du väljer ett jobb som överförts från skrivardrivrutinen kan du inte redigera jobbkvittot.
Ett dokument som parkeras kan användas i en brevlåda. Välj ett dokument i <Lista över mellanlagrade jobb> tryck på <Detaljer/redigera> <Flytta/duplicera till brevlåda>. Välj en brevlåda och tryck på <Duplicera> eller <Flytta>.
<Välj alla (max. 100)>/<Rensa val>
Om ett dokument inte är valt i visas <Välj alla (max. 100)> vilket låter dig välja alla dokument i <Lista över mellanlagrade jobb>. När du har valt dokument visas <Rensa val> och du kan ångra ditt val.
<Ta bort filen efter utskrift>
Tar automatiskt bort utskrivna dokument från <Lista över mellanlagrade jobb> efter utskrift. Om du alltid använder <Ta bort filen efter utskrift> kan du ändra standardinställningarna för att slippa göra inställningar varje gång. <Standardinst. för borttagning av jobb efter utskrift>
<Starta utskrift>
Utför utskrift.
<Detaljer/redigera>
Du kan för ett valt dokument välja att skriva ut eller se detaljerna.
<Avbryt>
Avbryter utskriften.
<Lista över utskriftsjobb>
Ikoner som visar utskriftsstatus för dokumentet, aktuell status och väntetid visas.
3
Ställ in efter behov.
Kontrollera utskriftsmaterialet med provkopian (provutskrift)
Kontrollera dokumentets innehåll (visa bild)
Ta bort ett jobb
4
Tryck på <Starta utskrift>.
Utskriften startar och listan med utskriftsjobb visas.
Om <Ta bort filen efter utskrift> inte är valt, stannar dokumentet kvar i listan även efter att det skrivits ut.
Högst 100 filer kan väljas och skrivas ut samtidigt, däribland filer i användarinlådor och mellanlagringskön.
7W93-09X