Korrigera ojämn täthet (endast 6000-serien)

Om tätheten är ojämn vid utskrift, utför <Korrigera skugga>. Det finns olika metoder för att korrigera tätheten: Korrigering med densitometer med ett mätinstrument, Visuell korrigering och Scannerkorrigering.
Justeringar kan inte göras effektivt om det inte finns tillräckligt med toner.

Korrigering med densitometer

Mät en provsida som du har skrivit ut med en densitometern och ange de uppmätta täthetsvärdena för att korrigera rasterområdenas täthet.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Korrigera skugga> <Korrigering med densitometer>.
2
Tryck på <Starta utskrift>.
En provsida skrivs ut.
3
Mät provsidan med en densitometer.
Skriv ut mätningsmärke 1 till 7 på provsidan och anteckna de uppmätta täthetsvärdena.
4
Tryck på <Finjustera> och ange sedan täthetsvärdena.
Ange de uppmätta täthetsvärdena som antecknades i steg 3 för 1 till 7.
5
Tryck på <OK>.
6
Tryck på <Mata ut provsida>  <Starta utskrift>.
Skriv ut en ny provsida efter korrigeringen.
7
Om allt stämmer med provsidan, tryck på <Lagra och avsluta>.
Om sidans täthet är ojämn även efter korrigeringen, följ stegen i Visuell korrigering.

Visuell korrigering

Mät en utskriven sida visuellt för att korrigera tätheten med dina uppskattade täthetsvärden. Utför denna åtgärd om du inte har en densitometer eller om tidigare korrigering har misslyckats.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Korrigera skugga> <Visuell korrigering>.
2
Tryck på <Mata ut provsida>  <Starta utskrift>.
En provsida skrivs ut.
3
Kontrollera provsidan visuellt för att avgöra täthetsjusteringsvärdena.
De utskrivna märkenas värden kan vara -6 till +6 eller -5 till +5 beroendes på provsidans pappersformat.
4
Tryck på <Finjustera> och ange sedan täthetsvärdena.
Ange täthetsvärdena enligt resultaten av din visuella kontroll i steg 3, från -6 till +6 (eller -5 till +5).
Ange ett positivt värde för att öka tätheten eller ett negativt värde för att minska tätheten.
5
Tryck på <OK>.
6
Tryck på <Mata ut provsida>  <Starta utskrift>.
Skriv ut en ny provsida efter korrigeringen.
7
Om allt stämmer med provsidan, tryck på <Lagra och avsluta>.

Scannerkorrigering

Du kan utföra täthetskorrigering genom att scanna en provsida som du har skrivit ut. Maskinen identifierar automatiskt täthetskorrigeringsvärdena och korrigerar oregelbundenheter.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Korrigera skugga>  <Scannerkorrigering>.
2
Välj papperstypen som ska användas och tryck på <OK>.
3
Tryck på <Starta utskrift>.
En provsida skrivs ut.
4
Placera provsidan på originalglaset.
Placera provsidan enligt instruktionerna på skärmen.
5
Stäng dokumentmataren och tryck på <Starta scanna>.
Provsidan scannas.
6
Öppna dokumentmataren och ta bort provsidan.
7W93-0US