Ställa in en IPv4-adress

Det finns två sätt att ställa in en IPv4-adress: fördela automatisk med hjälp av DHCP och ange manuellt. Välj inställning beroende på miljön. Utför ett anslutningstest efter behov.

Ställa in en IPv4-adress

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <IPv4-inställningar>.
3
Tryck på <Använd IPv4> <På> <OK> för att aktivera IPv4-inställningar.
4
Tryck på <IP-adressinställningar> och ange en IP-adress.
Du kan ange både automatisk och manuell tilldelning. Om du ställer in båda och ställer in <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> på <Av>, används den manuellt angivna IP-adressen när automatisk IP-adresshämtning inte fungerar.
Automatisk fördelning med hjälp av DHCP
Tryck på <DHCP> eller <Auto. IP>. Välj en av dem i enlighet med nätverksmiljön. Om du väljer både <DHCP> och <Auto. IP>, automatisk fördelning med hjälp av DHCP-prioritet.
Om du trycker på <Auto. IP>, sker en automatisk sökning efter tillgängliga IP-adresser i nätverket (LAN) och värdet för varje post tilldelas. Den här funktionen tilldelar IP-adresser utan användning av en DHCP-server. Kommunikation utanför routerintervallet är inte möjlig.
I en miljö där vare sig <DHCP> eller <Auto. IP> inte kan användas, skapas oanvändbar kommunikation om något av de två har valts, eftersom maskinen försöker kontrollera om tjänsten tillhandahålls i nätverket.
Manuell inställning
1
Bekräfta att både <DHCP> och <Auto. IP> har avbrutits.
Om något av de två har valts, tryck på knappen för att avbryta.
2
Ange IP-adressen, delnätsmasken och gateway-adressen.
Tryck in respektive knapp och ange värdena.
5
Tryck på <OK>.
6
Tryck på  (Inställningar/Registrering) <Ja>.

Utföra anslutningstest för en IPv4-adress

Om maskinen är korrekt ansluten, kan inloggningsskärmen för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) visas på datorn (Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)). Du kan kontrollera anslutningen kontrollpanelen på maskinen.
 (Inställningar/Registrering) <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <IPv4-inställningar>  <PING-kommando>  Ange adressen till en annan enhet som används  <Start>
När maskinen är korrekt ansluten, visas meddelandet <Svar från värddatorn.>.
Även om IP-adresserna är korrekt anslutna kan det hända att maskinen inte ansluts till nätverket om maskinen är ansluten till en växlingshubb. I så fall fördröjer du tidsinställningen för maskinens kommunikationsstart och försöker ansluta igen. Ställa in väntetid vid anslutning till ett nätverk
7W93-048