מעבר למצב שינה

פונקציית מצב השינה מקטינה את כמות החשמל שהמכשיר צורך, על-ידי הפסקת אספקת החשמל ללוח ההפעלה. אם לא תבוצע במכשיר אף פעולה למשך זמן מה, למשל במהלך הפסקת הצהריים, ניתן לחסוך בחשמל בהקשה פשוטה על  בלוח ההפעלה.
במצב שינה
כשהמכשיר עובר למצב שינה, הסמל  יאיר בצהוב-ירוק.
מצבים שבהם המכשיר לא יעבור למצב שינה
כשהמכשיר נמצא בפעולה
כאשר מחוון הנתונים דולק או מהבהב
כשהמכשיר מבצע פעולה כגון כוונון או ניקוי
במקרה של נייר שנתקע
כשמסך התפריט מוצג
כשהודעת שגיאה מוצגת במסך (עם כמה חריגים. לעתים המכשיר יעבור למצב שינה כשהודעת שגיאה מוצגת.)
כאשר מסך מפתח ה-SSID/הרשת לחיבור ישיר מוצג
בעת ייבוא או ייצוא של הגדרות
שינוי הערך של זמן שינה אוטומטי
זמן שינה אוטומטי מעביר אוטומטית את המכשיר למצב שינה אם הוא נותר ללא פעולה למשך פרק זמן מוגדר. מומלץ להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן (<Timer/Energy Settings>) כדי לצמצם את צריכת החשמל. אם תרצה לשנות את משך הזמן שחולף עד להעברת המכשיר למצב שינה אוטומטי, בצע את ההליך הבא.
<Menu>‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>‏  <Auto Sleep Time>‏  הגדר את משך הזמן שיחלוף עד למעבר אוטומטי של המכשיר למצב שינה  <Apply>‏
שינוי הגדרת מצב השינה לזמן המוגדר
ניתן לקבוע הגדרה להעברת המכשיר למצב שינה בזמן המוגדר. ניתן גם לקבוע הגדרה לשחרור ממצב שינה בזמן המוגדר.
<Menu>‏ <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>‏ בחר <Auto Sleep Daily Timer> או <Sleep Mode Exit Time Settings>‏ בחר <On> ב-<Set This Function> והזן את הזמן <Apply>‏
יציאה ממצב שינה
כדי לצאת ממצב שינה, הקש על  או כל מקש אחר בלוח ההפעלה.
ניתן גם לצאת ממצב שינה בהקשה על התצוגה.
6X94-02X