הגדרת צלילים

המכשיר מפיק צלילים במגוון מצבים, למשל במקרה של נייר שנתקע או שגיאה. ניתן להגדיר את עוצמת הקול של כל אחד מצלילים אלה בנפרד.
1
הקש על המקש  ()
2
בחר הגדרה.
הגדרה
תיאור
פעולה
<Entry Tone>
צליל אישור המושמע בכל הקשה על מקש בלוח ההפעלה או לחיצה על לחצן בצג.
בחר <On> (להפיק צליל) או <Off> (לא להפיק צליל).
<Invalid Entry Tone>
צליל המופק עקב פעולת מקש לא חוקית, כגון הזנת מספר החורג מטווח ההגדרה החוקי
<Restock Supplies Tone>
צליל המופק כאשר מחסנית הטונר כמעט ריקה
<Warning Tone>
צליל המופק במקרה של נייר שנתקע או שגיאה אחרת
<Job Done Tone>
צליל המופק לאחר השלמת פעולה כגון הדפסה
<Energy Saver Alert>
צליל המופק כשהמכשיר עובר למצב שינה או יוצא ממנו
6X94-02W