הצגת ערך המונה

ניתן לבדוק כמויות נפרדות עבור מספר הדפים ששימשו לתדפיסי צבע ולתדפיסי שחור-לבן. מספר התדפיסים כולל תדפיסים של הדפסת מדיית זיכרון והרשימה, כמו גם תדפיסים של נתונים ממחשבים.
 <Check Counter>‏  בדיקת מספר הדפים שהודפסו
‎<113: Total (Black & White/Small)>‎
הצגת מספר הדפים הכולל להדפסה בשחור-לבן.
‎‎<123: Total (Full Color + Single Color/Small)‎>‎‎
הצגת מספר הדפים הכולל להדפסה בצבע.
<Monitoring Service> מאפשר תקשורת עם שרת ניטור מרוחק. הפעלה של פריט זה תאפשר שליחה תקופתית של מידע על מכשיר זה אל שרת הניטור המרוחק המחובר למכשיר.
האפשרות <Check Dev. Config.‎> מאפשרת לבדוק את היחידות האופציונליות המותקנות במכשיר.
6X94-06E