תחזוקה

פרק זה מתאר כיצד לשמור על המכשיר, כולל כיצד לנקות ולכוונן את איכות ההדפסה.

ניקוי בסיסי

החלפת חומרים מתכלים

כוונון וניהול המכשיר

6X94-061