הדפסה באמצעות Default Print Service (Android)

אם מסוף ה-Android שלך תומך ב-Default Print Service, באפשרותך להדפיס מה-Default Print Service של מסוף ה-Android שלך.
כדי להדפיס מהמכשיר באמצעות Default Print Service, יש צורך להפעיל את הגדרות Mopria®.
אישור הגדרות Mopria®
כדי להשתמש במכשיר/מדפסת של Canon מה-Default Print Service של מסוף ה-Android שלך, עליך להגדיר תחילה את ההגדרות הבאות במסוף ה-Android שלך.
הפעל את Default Print Service.
השבת או הסר את התקנת Mopria®.
השבת או הסר את התקנת שירות ההדפסה של Canon.
6X94-03R