בדיקת סטטוס ההדפסה והיומן

ניתן לבדוק את סטטוס ההדפסות הנוכחיות ואת היומנים של מסמכים שהודפסו.
כאשר <Display Job Log> מוגדר כ-<Off>, לא ניתן לבדוק את יומני ההדפסה. <Display Job Log>
האפשרות שימושית במקרים הבאים:
כאשר המסמכים לא מודפסים למשך זמן רב, ייתכן שתרצה לעיין ברשימת המסמכים הממתינים להדפסה.
כאשר אינך מצליח למצוא את התדפיסים שחשבת שהדפסת, מומלץ לבדוק אם אירעה שגיאה.
1
בחר <Status Monitor‎>.
2
בחר <Print Job>.
3
בדוק את סטטוס ההדפסות והיומנים.
בדיקת סטטוס ההדפסות
1
בחר את המסמך שאת הסטטוס שלו ברצונך לבדוק בכרטיסייה <Print Job Status>.
הצגת מידע מפורט על המסמך.
בדיקת יומני ההדפסות
1
בחר את המסמך שאת היומן שלו ברצונך לבדוק בכרטיסייה <Print Job Log>.
<OK> מוצג כאשר מסמך הודפס בהצלחה ו-<Error> מוצג כאשר הדפסת המסמך נכשלה בגלל שהיא בוטלה או שאירעה שגיאה כלשהי.
הצגת מידע מפורט על המסמך.
ייתכן ששם המסמך או שם המשתמש המוצגים אינם תואמים את שם המסמך או שם המשתמש בפועל.
כאשר מספר בן שלוש ספרות מוצג במקרה של <Error>
המספר מייצג קוד שגיאה. למידע נוסף, עיין בנושא "פתרון בעיות (FAQ)" באתר האינטרנט של המדריך המקוון.
6X94-033