ביטול הדפסה

ניתן לבטל הדפסה מהמחשב או מלוח ההפעלה של המכשיר.

ממחשב

ניתן לבטל הדפסה באמצעות סמל המדפסת המוצג במגש המערכת בשולחן העבודה.
1
לחץ פעמיים על סמל המדפסת.
הפעולות שיש לבצע כשסמל המדפסת אינו מוצג
פתח את תיקיית המדפסת (הצגת תיקיית המדפסת), לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת של מכשיר זה ולחץ על [ראה מה מודפס] (או לחץ לחיצה כפולה על סמל מנהל המדפסת של מכשיר זה).
2
בחר את המסמך שברצונך לבטל ולחץ על [מסמך]‏  [ביטול].
3
לחץ על [כן].
הדפסת המסמכים שנבחרו תבוטל.
ייתכן שמספר עמודים יודפסו לאחר ביטול ההדפסה.
ביטול הדפסה מממשק משתמש מרוחק
ניתן לבטל הדפסה מהדף [Job Status] בממשק המשתמש המרוחק: בדיקת הסטטוס הנוכחי של מסמכי הדפסה
ביטול מיישום
במספר יישומים, יוצג מסך הזהה למסך המוצג להלן. ניתן לבטל הדפסה על ידי לחיצה על [ביטול].

מלוח ההפעלה

ביטול הדפסה באמצעות  או <Status Monitor>.

לחץ על כדי לבטל

אם בתצוגה מופיעה רשימת מסמכים בעת לחיצה על
בחר את המסמך שברצונך לבטל ובחר <Cancel>‏  <Yes>.

בדיקת סטטוס משימת ההדפסה לפני ביטול

<Status Monitor>‏  <Print Job>‏  בחר את המסמך בכרטיסייה <Print Job Status>‏   <Cancel>‏  <Yes>
ייתכן שמספר עמודים יודפסו לאחר ביטול ההדפסה.
6X94-032