تجهیزات اختیاری

قابلیت عملکرد دستگاه با استفاده از تجهیزات اختیاری توضیح داده شده در زیر به طور کامل قابل استفاده است. تجهیزات اختیاری را می توانید از فروشگاه های خرده فروشی که دستگاه را خریداری کردید یا از فروشنده محلی Canon خریداری کنید.

Cassette Feeding Module-AF

نصب این cassette feeding module به شما کمک می کند کاغذی را که اندازه آن با کاغذ بارگذاری شده در کشوی کاغذ استاندارد فرق دارد بارگذاری کنید. این کار مطمئناً در زمان و نیروی تعویض کاغذ صرفه جویی می کند.
6X93-077