ضمیمه

این فصل شامل مشخصات فنی این دستگاه، دستورالعمل های نحوه استفاده از ‏راهنمای کاربر، سلب مسئولیت ها، اطلاعات حق نسخه برداری و دیگر اطلاعات مهم برای مشتریان می باشد.

مشخصات دستگاه

زمانی که می خواهید مشخصات واحد اصلی و تجهیزات اختیاری، محیط شبکه، عملکرد چاپ و مانند این را بررسی کنید به بخش های زیر مراجعه کنید.

استفاده از تجهیزات اختیاری

اگر می خواهید بررسی کنید چه گزینه هایی برای استفاده راحت تر و مؤثرتر از این دستگاه موجود است به بخش های زیر مراجعه کنید.

استفاده از دفترچه های راهنمای این دستگاه

اگر می خواهید از انواع دفترچه های راهنمایی که عملکردهای دستگاه و نحوه راه اندازی دستگاه را توضیح می دهند مطمئن باشید به اولین بخش از بخش های زیر مراجعه کنید. زمانی که می خواهید نحوه خواندن و استفاده از ‏راهنمای کاربر (این دفترچه راهنما) را بدانید، به بخش دوم مراجعه کنید.

سایر موارد

اگر می خواهید اطلاعات مفیدی دریافت کنید و سلب مسئولیت ها و اطلاعات حق نسخه برداری را بررسی کنید، به بخش های زیر مراجعه کنید.
6X93-06K