تنظیم صداها

دستگاه در شرایط مختلفی صدا تولید می کند، مانند زمانی که کاغذ گیر می کند یا خطایی روی می دهد. می توانید میزان صدای هر کدام را جداگانه تنظیم کنید.
1
کلید  () را فشار دهید.
2
تنظیمی را انتخاب کنید.
تنظیم
توضیحات
عملکرد
<Entry Tone>
صدای تأیید برای هر زمانی که کلیدی بر روی پانل عملیات یا دکمه ای از نمایشگر فشار داده می شود
انتخاب <On> (آهنگی تولید می شود) یا <Off> (آهنگی تولید نمی شود).
<Invalid Entry Tone>
زمانی که یک عملیات کلیدی نامعتبر انجام می شود، مانند زمانی که شماره ای خارج از محدوده تنظیم معتبر وارد می کنید، این صدا تولید می شود
<Restock Supplies Tone>
زمانی که کارتریج تونر تقریباً خالی است این صدا تولید می شود
<Warning Tone>
زمانی که کاغذ گیر می کند یا خطای دیگری روی می دهد این صدا تولید می شود
<Job Done Tone>
زمانی که عملیاتی مانند چاپ کامل است این صدا تولید می‌شود
<Energy Saver Alert>
زمانی که دستگاه وارد حالت خواب می شود یا از آن خارج می شود این صدا تولید می شود
6X93-02W