عملیات اصلی

این فصل عملیات اصلی، مانند نحوه استفاده از پانل عملیات یا نحوه بارگذاری کاغذ که اغلب برای استفاده از عملکردهای دستگاه انجام می شود را توضیح می دهد.

قطعات و عملکرد آنها

این بخش قطعات داخلی و بیرونی دستگاه و عملکردهای آنها و همینطور نحوه استفاده از کلیدهای روی پانل عملیات و نحوه مشاهده نمایشگر را توضیح می دهد. قطعات و عملکرد آنها

روشن کردن دستگاه

این بخش نحوه روشن و خاموش کردن دستگاه را توضیح می دهد. روشن کردن دستگاه

استفاده از پانل عملیات

این بخش نحوه استفاده از نمایشگر برای کارها مانند انتخاب موارد و انجام تنظیمات را توضیح می دهد. همینطور نحوه وارد کردن نویسه ها و اعداد را نیز توضیح می دهد. استفاده از پانل عملیات

ورود به دستگاه

این بخش نحوه ورود به دستگاه زمانی که صفحه ورود نشان داده می شود را توضیح می دهد. ورود به دستگاه

بارگذاری کاغذ

این بخش نحوه بارگذاری کاغذ در کشوی کاغذ و سینی چند منظوره را توضیح می دهد. بارگذاری کاغذ

سفارشی سازی نمایشگر

این بخش نحوه تنظیم دوباره موارد نشان داده شده را توضیح می دهد تا استفاده از صفحه های نشان داده شده در نمایشگر راحت تر باشد. سفارشی سازی نمایشگر

تغییر تنظیمات پیش فرض برای عملکردها

این بخش نحوه تغییر تنظیماتی را که در ابتدا و زمانی که عملکردی انتخاب می شود نشان داده می شود توضیح می دهد. تغییر تنظیمات پیش فرض برای عملکردها

تنظیم صداها

این بخش نحوه تنظیم میزان صداهای مختلف دستگاه، از جمله آنهایی که زمان روی دادن خطا ایجاد می شوند، را توضیح می دهد. تنظیم صداها

ورود به حالت خواب

این بخش نحوه تنظیم حالت خواب را توضیح می دهد. ورود به حالت خواب

استفاده از دستگاه حافظه USB

این بخش به توصیف دستگاه‌های حافظه USB و نحوه وارد کردن/جدا کردن دستگاه حافظه USB می‌پردازد. استفاده از دستگاه حافظه USB‏
6X93-019