مشاهده مقدار شمارش

می توانید کل مقادیر جداگانه برای تعداد صفحات استفاده شده جهت نتایج چاپ رنگی و نتایچ چاپ سیاه و سفید را بررسی کنید. تعداد نتایج چاپی شامل نتایج چاپی از چاپ رسانه حافظه و لیست و همینطور نتایج چاپی از داده های رایانه است.
 <Check Counter>‏  بررسی تعداد صفحات چاپ شده
‎<113: Total (Black & White/Small)>‎
تعداد کل صفحه‌ های چاپ شده به رنگ سیاه و سفید را نشان می دهد.
‎‎<123: Total (Full Color + Single Color/Small)‎>‎‎
تعداد کل صفحه‌ های چاپ شده رنگی را نشان می دهد.
<Monitoring Service> ارتباط با سرور نظارت از راه دور را فعال می کند. اجرای این مورد اطلاعات مربوط به دستگاه را که باید به صورت دوره ای به سرور نظارت از راه دور متصل به دستگاه ارسال شود، فعال می کند.
<Check Dev. Config.‎> به شما کمک می کند واحدهای اختیاری نصب شده در دستگاه را بررسی کنید.
6X93-06E