نگهداری

این فصل نحوه نگهداری از دستگاه از جمله نحوه تمیز کردن دستگاه و تنظیم کیفیت چاپ را توضیح می دهد.

تمیز کردن اصلی

تعویض مواد مصرفی

تنظیم و مدیریت دستگاه

6X93-061