بررسی گزارش و وضعیت چاپ

می توانید وضعیت فعلی چاپ و گزارشات اسناد چاپ شده را بررسی کنید.
زمانی که <Display Job Log> بر روی <Off> تنظیم باشد، نمی توانید گزارشات چاپ را بررسی کنید. <Display Job Log>
در موارد زیر مفید است
زمانی که اسناد برای مدت زمان طولانی چاپ نمی شوند یا اینکه بخواهید لیست انتظار اسناد منتظر چاپ را مشاهده کنید.
زمانی که نمی توانید کارهای چاپی که فکر می کنید چاپ شده اند را پیدا کنید، می توانید بررسی کنید آیا خطایی روی داده است.
1
<Status Monitor> را انتخاب کنید.
2
<Print Job> را انتخاب کنید.
3
گزارشات و وضعیت چاپ را بررسی کنید.
بررسی وضعیت چاپ
1
سندی که می خواهید وضعیت آن را در زبانه <Print Job Status> بررسی کنید انتخاب نمایید.
اطلاعات دقیق سند را نشان می دهد.
بررسی گزارشات چاپ
1
سندی که می خواهید گزارش آن را در زبانه <Print Job Log> بررسی کنید انتخاب نمایید.
<OK> زمانی که سند با موفقیت چاپ شده باشد نشان داده می شود و <Error> زمانی که سند به دلیل لغو شدن یا وجود خطاهای دیگری چاپ نشده باشد نشان داده می شود.
اطلاعات دقیق سند را نشان می دهد.
ممکن است نام کاربر یا نام سند نشان داده شده نام کاربر یا نام سند واقعی را نشان ندهد.
زمانی که یک شماره سه رقمی در حالت <Error> نشان داده می شود
این شماره یک کد خطا را نشان می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین به "عیب یابی (FAQ)" مراجعه کنید.
6X93-033