چاپ سند ایمن شده با PIN (چاپ ایمن)

با تنظیم یک PIN برای سند زمان چاپ از رایانه، سند در حافظه دستگاه نگه داشته می شود و اجازه چاپ ندارد تا زمانی که PIN صحیح در پانل عملیات دستگاه وارد شود. این عملکرد "چاپ ایمن" نامیده می شود و سندی که با PIN محافظت می شود "سند ایمن" نامیده می شود. با استفاده از چاپ ایمن، نتایج چاپی اسناد محرمانه از بی محافظ ماندن در امان می مانند.
6X93-035