Prilagođavanje oštrine za kopiranje (oštrina)

 
Možete kopirati slike s jasnim konturama i linijama tako da povećate oštrinu ili ublažite sliku smanjenjem oštrine. Ovu funkciju koristite kada želite izoštriti zamućeni tekst i dijagrame ili za smanjenje efekta moiré (izobličeni uzorak) da bi se izgladila završna slika.
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Na zaslonu s osnovnim značajkama kopiranja pritisnite <Opcije>. Zaslon s osnovnim značajkama kopiranja
4
Pritisnite <Oštrina>.
5
Podesite oštrinu i pritisnite <OK>.
Postavite oštrinu na <Visoko> kad želite kopirati izvornike koji sadrže tekst ili tanke crte. Postavite oštrinu na <Nisko> kad želite kopirati izvornike koji sadrže ispisane fotografije ili druge polutonove.
6
Pritisnite <Zatvori>.
7
Pritisnite .
Započinje kopiranje.
6W22-03R