Postavljanje ispisivanja kada je tlačni valjak za fiksiranje vrlo vruć

Produktivnost se smanjuje kad tlačni valjak za fiksiranje premaši određenu temperaturu jer uređaj čeka da temperatura padne. Ova postavka omogućuje smanjenje vremena mirovanja kako bi se prioretizirala produktivnost.
1
Pritisnite   <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>  <Prioritet produk./kval.slike kod vruć.tlač.valjka za fiks.>.
2
Odaberite radnju ispisivanja Pritisnite <OK>.
Vrijeme mirovanja je najkraće kada postavite <Prioritet produktivnosti 1>.
Vrijeme mirovanja se skraćuje postavljanjem <Prioritet produktivnosti 1> ili <Prioritet produktivnosti 2>. No, problemi se mogu pojaviti kod prebacivanja s manje na veću veličinu papira, poput toga da se toner na oba kraja papira prenese na drugi papir ili se papir zaglavi u fiksirnoj jedinici.
6W22-0HF