Postavite prioritet ispisivanja kod rotiranja izlaza

Ako tlačni valjak za fiksiranje dosegne visoku temperaturu kada koristite <Okreni za 90 stupnj.> dok kopirate ili ispisujete, mogu se pojaviti problemi poput toga da se toner na oba kraja papira prenese na drugi papir ili se papir zaglavi u fiksirnoj jedinici. Ova postavka omogućava postavljanje načina mirovanja dok temperatura tlačnog valjka za fiksiranje ne padne kako biste povećali produktivnost.
1
Pritisnite   <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>  <Prioritet produktiv./kvalit. slike kod rotiranja izlaza>.
2
Odaberite radnju ispisivanja  Pritisnite <OK>.
Ova postavka omogućena je samo ako je za zadatke kopiranja i ispisivanja postavljeno <Okreni za 90 stupnj.>.
Kada postavite <Prioritet kvalitete>, produktivnost je smanjena.
6W22-0HH