Postavke faks linije

Da biste koristili faks na uređaju, registrirajte broj faksa i naziv tvrtke ili odjela koji će se prikazati/ispisati na faks uređaju primatelja prilikom slanja faksa. Također, podesite tip komunikacijskog kanala.
Za korištenje funkcija faksiranja
Za slanje fakseva nužan je opcionalni proizvod. Mogućnosti sustava
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Postavke funkcija> <Slanje> <Postavke faksa>  <Podešavanje linije>.
3
Pritisnite <Linija 1> <Registriranje telefonskog broja uređaja>.
4
Unesite broj faksa, a zatim pritisnite <OK>.
Primatelj će biti obaviješten o broju faksa kojeg registrirate.
5
Unesite ime u <Registriranje naziva uređaja> i pritisnite <OK>.
Primatelj će biti obaviješten o nazivu kojeg registrirate.
Umjesto naziva jedinice koje unesete, možete prikazati ili ispisati ime pošiljatelja. Osnovni postupci vezani uz slanje faksova
6
Odaberite vrstu linije u <Odabir tipa linije>, pritisnite <OK>.
Ako niste sigurni kakvu vrstu linije koristite, obratite se prodavaču ili prodajnom uredu vaše telefonske kompanije.
Konfigurirajte postavku u skladu s opcijom faksa.
Možete postaviti prikaz telefonskog broja odredišta na ekranu ili u izvješću u <Podešavanje prikazivanja brojeva>. <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Možete postaviti automatsko prebacivanje dolaznog faksa i dolaznog poziva <RX mod>. <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
6W22-016