Masina väljalülitamine

Selles jaotises kirjeldatakse masina väljalülitamist.
Enne masina väljalülitamist kontrollige masina olekut.
Kui kasutate faksi/I-faksi funktsiooni, siis ärge lülitage masinat välja. Kui masin on välja lülitatud, ei saa I-faksi ja faksi dokumente saata ega vastu võtta.
Kui puutepaneeli kuvaril kuvatakse sõnumit <Kaugkasutajaliidesest salv. andmete varundamine...>, ärge masinat välja lülitage. See võib põhjustada masina tõrkeid salvestatud andmete varundamisel.
Kui skannimise või printimise ajal lülitada masin välja, võib tekkida paberiummistus.
Saate masinat välja lülitada kaugkasutajaliidese abil. Seadme väljalülitamine/taaskäivitamine
1
Avage toitelüliti kaas ja viige toitelüliti sellesse asendisse „”.
2
Sulgege toitelüliti kaas.
Masina täielikuks väljalülitumiseks võib kuluda aega. Ärge ühendage toitepistikut lahti enne kuvari ja märgutulede kustumist.
Masina taaskäivitamiseks pärast väljalülitamist oodake vähemalt 10 sekundit ja seejärel lülitage masin tagasi sisse. Kui on lubatud <Peatoite kiirkäivituse seaded>, oodake enne masina taaskäivitamist vähemalt 20 sekundit. <Peatoite kiirkäivituse seaded>
6W1W-01R