Masina sisselülitamine

Selles jaotises kirjeldatakse masina sisselülitamist.
1
Veenduge, et toitejuhtme pistik on asetatud korralikult pistikupessa.
2
Avage toitelüliti kaas ja viige toitelüliti sellesse asendisse „”.
3
Sulgege toitelüliti kaas.
Puutepaneeli kuvarile ilmub avakuva.
Saate valida, milline kuva ilmub masina sisselülitamise järel esimesena. <Vaikemenüü kasutus pärast käivitust/taastust>
Puutepaneeli kuvar ja juhtpaneeli klahvid ei pruugi vahetult pärast seadme sisselülitamist optimaalselt reageerida.
Kui seade on ühendatud USB-kaabliga väljalülitatud Mac-arvutiga, siis võib masina sisselülitamisel lülituda sisse ka arvuti. Sellisel juhul ühendage USB-kaabel masina küljest lahti. Selle probleemi lahendamiseks võib piisata ka USB-jaoturi kasutamisest masina ja arvuti vahel.
6W1W-01L