Puhkerežiimi aktiveerimine

Puhkerežiimi funktsioon vähendab energiatarbimist, lülitades ajutiselt välja seadme teatavad sisemised toimingud. Seadme lülitamiseks puhkerežiimi vajutage lihtsalt juhtpaneelil klahvile . Kui seade on puhkerežiimis, lülitub puuteekraan välja ja süttib . Juhtpaneel
Sõltuvalt seadme tööolekust ja tingimustest ei pruugi seade lülituda puhkerežiimi.
Töötlemise/andmete märgutuli vilgub või jääb roheliselt põlema isegi siis, kui seade on lülitunud puhkerežiimi.
Puhkerežiimist väljumine
Seade väljub puhkerežiimist, kui tehakse üks järgmistest toimingutest:
Kui juhtpaneelil vajutatakse nuppu *1
kui originaaldokumendid on asetatud sööturisse;
kui avatakse söötur;
kui universaalsalve sisestatakse / universaalsalvest eemaldatakse paber*1;
kui mõni seadme kate avatakse/suletakse*1;
*1 Mõned seadme mudelid ei toeta seda funktsiooni.
Automaatse puhkerežiimi taimeri määramine
Saate kasutada seadet <Automaatse puhkerežiimi aeg> seadme automaatseks puhkerežiimi lülitamiseks. Kui soovite muuta aega, mille möödumisel seade läheb puhkerežiimi, järgige allpool toodud juhiseid.
  <Eelistused>  <Taimeri/energia seaded>  <Automaatse puhkerežiimi aeg>   või , et määrata aeg, mille möödumisel seade läheb automaatselt puhkerežiimi  <OK>.
Saate määrata ajavahemiku, millal seade automaatselt eri nädalapäevadel puhkerežiimi lülitub. <Iganädalase puhkerežiimi taimeri seaded>
Energiatarve väljalülitunud olekus
Saate määrata, kui palju seade tarbib energiat puhkerežiimis. Järgige puhkerežiimi energiatarbe määramiseks alltoodud juhiseid.
  <Eelistused>  <Taimeri/energia seaded>  määrake <Energiatarve puhkerežiimis> olekusse <Madal> või <Kõrge>.
Traadita LAN-i kasutamine puhkerežiimis
Traadita LAN-i kasutamiseks puhkerežiimis määrake <Energiatarve puhkerežiimis> olekusse <Kõrge>.
6W1W-033