Fakside vastuvõtmine

Faksi vastuvõtmisel

Juhtpaneelil vilgub roheline Töötlus/andmed märgutuli. Kui vastuvõtmine on lõppenud, prinditakse dokument automaatselt ja indikaator kustub.
Vastuvõtmise tühistamiseks vajutage <Oleku monitor>  <Vastuvõtt>  <Töö olek> , valige dokument  <Tühista>.

Väljundpaber

Saabuv faks prinditakse saabunud dokumendi suurusega paberile. Kui vastuvõetava dokumendi formaadis paberit pole, prinditakse dokument vastavalt sätte <Sahtli valik> väärtusele. <Sahtli valik>
Faksi teabeteenuste vastuvõtmine
Järgige salvestatud juhiseid ja sisestage teenuse number. Seejärel vajutage klahvi [Vastuvõtu käivitus].
Lisainformatsiooni saate infoteenuseid pakkuva ettevõtte käest.
Alamaadressiga dokumendi vastuvõtmine
Seade toetab ITU-T*-standardile vastavate alamaadresside kasutamist. Alamaadressiga dokumendi vastuvõtmise kohta lugege lõigust<Edasisaatmise seaded>.
* tähistab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu standardikomiteed - see organisatsioon tegeleb rahvusvaheliste telekommunikatsioonistandardite loomisega.
NÄPUNÄITED
Printimise käigus saate paberit säästa.
Printimisel saate vastuvõetud dokumentidele lisada erinevat teavet, näiteks vastuvõtuaja. <VV lehe jaluse printimine>
Kui määrate, et seade peab alamaadressi kaudu suheldes kontrollima vastuvõtuparooli, saate ennetada spämmfakside vastuvõtmist. <Vastuvõtu parool>
Kui seate sätte <Edasta ajutiselt salv. failid mällu vastuvõtu postkasti> väärtuseks <Jah>, võite vastuvõetud dokumente seadme salvestuskohta (mällu vastuvõtu postkasti) edasi saata, kui dokumente ei saa paberi otsalõppemise või -ummistuse tõttu printida. Sel juhul seatakse sätte <Faksi mälulukk>/<I-faksi mäluluku kasutus> väärtuseks automaatselt <Sees> ja edastatavaid dokumente saate kontrollida seadme ekraanilt. Edastatud dokumente saate hiljem ka printida. (Vastuvõetud dokumentide salvestamine seadmesse (Mällu vastuvõtmine)) Tavapärase printimisrežiimi taastamiseks määrake sätte <Faksi mälulukk>/<I-faksi mäluluku kasutus> väärtuseks <Väljas>.
6W1W-04X